N I E U W S28 september 2022


PERSBERICHT WATER NATUURLIJK
 

Boeren voor waterbeheer


Water Natuurlijk heeft een warm hart voor boeren. Omschakeling naar teelten die minder belastend zijn voor het watermilieu is nodig. Minder belasting is goed voor de doelen van het waterschap en in het belang van de gezondheid van mens en milieu. Water Natuurlijk wil boeren die hieraan werken financieel steunen en stimuleren.


Het Louis Bolk Instituut doet al 45 jaar onderzoek naar duurzame landbouw, voeding en gezondheid. Daarbij zijn de natuur en de pioniers onder boeren een inspiratiebron. Met praktijkgerichte kennis helpen ze boeren met verduurzamen. Aan het woord is Merel Hondebrink, onderzoeker Duurzaam bodembeheer van het Louis Bolk Instituut.

Motivatie

De motivatie van boeren is de basis van verduurzaming. Financiële steun kan daarbij helpen. Merel: “Door maatschappelijke druk en beleid moeten gangbare bedrijven meer richting duurzaamheid gaan bewegen. Hier is veel te leren van onder andere de boeren wiens bedrijven op biologische leest zijn geschoeid. Eerst werd alleen aan productie gedacht, nu is meer en meer duurzaamheid aan de orde. Gelukkig worden steeds meer boeren zich bewust van dit feit.

Het is voor hen lastig om over te stappen naar een andere bedrijfsvoering, mede omdat zij 'vast' zitten in een bepaald economisch systeem: financiële haalbaarheid is dan afhankelijk van de schaalgrootte. Hierdoor ontstaan er grotere bedrijven die onpersoonlijker werken. Schaalvergroting is niet altijd goed voor duurzaamheidsdoelen. Het wordt voor boeren steeds moeilijker om geld te verdienen er is veel regel- en papierwerk naast het fysieke deel van het boer zijn.

Het is voor ons belangrijk om in gesprek te komen met de boer zelf. Aan de keukentafel kunnen ze  aangeven waar ze energie van krijgen: bodemkwaliteit, insecten of juist de vogels of juist een heel technische boer die meer naar precisie landbouw wil. Door dit gesprek aan te gaan krijg je een beter beeld wat er leeft. Als je hoort waar ze allemaal tegenaanlopen, kan je samen naar oplossingen zoeken.”

Bodem voor waterbeheer

Een goed functionerende bodem is belangrijk voor de productie van voedsel. Het is ook goed voor het waterbeheer. In agrarische bodems kan CO2 worden opgeslagen en dat helpt om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Zo’n bodem kan ook veel water bevatten en dat helpt extreme neerslag op te vangen.

Merel: “Als je een goede bodem hebt, kan deze als een spons  piekbuien opnemen. Er zijn steeds meer partijen bezig om te kijken hoe je collectief water kunt bergen in een gebied. Collectief met een aantal boeren iets aanwijzen. Dat wordt in Zeeland gedaan. De vraag is dan, hoe brengt je dat water weer terug naar de verschillende percelen van dat collectief.


Er wordt sinds een aantal jaar onderzoek gedaan naar de opslag van CO2 in agrarische bodems. Wat steeds belangrijker wordt in combinatie met koolstofvastlegging is het gebruik van reststromen. In ons land komen zo’n 33 vrachtwagens koffiedik per dag beschikbaar. Dit kan mogelijk als bodemverbeteraar gebruikt worden en kunstmest deels vervangen. Kunstmest is duur en de productie vraagt veel energie.


Veel boeren hebben interesse in bodemkwaliteit, in de structuur de doorworteling, dat kan je correleren met water, dat je integraal meeneemt. De eerste focus ligt op bodem. Het is zaak vooral de interesse van de boeren gebruiken, de weg naar doel maakt niet uit, als je er maar komt. Je kunt niet anders werken dan integraal. Het zijn allemaal systemen in een groter systeem.  Gebiedsgerichte aanpak gaat daarom steeds belangrijker worden. In onder andere het Buijtenland van Rhoon werkt het Louis Bolk Instituut hieraan. Samen met boeren, natuurbeschermers en overheden. De vraag is dan hoe kan je dat effectief inzetten, hoe ga je met z’n allen dezelfde kant op. Een mooie uitdaging.”


Initiatieven als het Buijtenland van Rhoon dragen bij aan de gezondheid van mensen en een beter milieu, dit is ook een taak van het Waterschap. Om deze reden verdienen dit soort initiatieven financiële steun van het Waterschap.

Konnie Wilkens27 september 2022

PERSBERICHT CDA Statenfractie

 

Is biobased (ver)bouwen de oplossing?

De woningbouwopgave, de stikstofcrisis, bodemdaling en vermindering van de biodiversiteit. Het zijn een reeks aan uitdagingen waar we hard op de feiten worden gedrukt. Er moet iets gebeuren om ons milieu en landschap gezond en leefbaar te houden. Is biobased (ver)bouwen de oplossing?


Biobased bouwen is een wijze van bouwen die gebaseerd is op de natuur. Het is een milieu- en klimaatvriendelijk alternatief waarbij natuurlijke en hernieuwbare materialen worden gebruikt, zoals hout en verschillende grassoorten. Schoon bouwen dus. En dat is hard nodig. Al een aantal jaar wordt er gesproken over andere teelten in de veenweidegebieden. “Het zou een oplossing zijn,” legt CDA-Statenlid Jaco Kastelein uit. “De achterliggende gedachte is dat je met nattere teelten de bodemdaling kan verminderen. Daarnaast kan meer diversiteit een bijdragen leveren aan meer biodiversiteit.” Door het verwerken van het gewas tot duurzaam bouwmateriaal, wordt de koolstof die in de gewassen wordt opgenomen langdurig in gebouwen vastgelegd.


In een onlangs verschenen rapport (in opdracht van provincie Zuid-Holland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) is een verkenning gedaan in het veenweidegebied bij Nieuwkoop en omgeving. Er is onderzoek gedaan of vochtige hakhoutbos, griend, rietteelt, lisdoddeteelt en agrobosbouw kansrijk zijn om in de toekomst te gebruiken als natuurlijke bouwmaterialen. “Het is goed om te zien dat biobased bouwen nu grondig is onderzocht om tot een meer circulaire economie te komen,” aldus Kastelein. “Maar duidelijk is helaas wel dat de afzet van dergelijke natuurlijke materialen nog lang niet zeker is en het financieel niet rendabel is.”


Want hoewel het teelten en gebruiken van biobased gewassen tal van voordelen oplevert (op het vlak van milieu, landschap, klimaat en biodiversiteit), levert het telen van deze duurzame gewassen onder de huidige omstandigheden een negatief rendement ten opzichte van het huidig agrarisch grondgebruik.


Volgens het rapport zal een doorbraak nodig zijn om enerzijds de marktvraag naar deze materialen te versterken en anderzijds de agrariërs te belonen voor hun milieuprestaties. “Om biobased gewassen rendabel te maken voor agrariërs, zijn dus ook lokale en provinciale overheden nodig om de markt op gang te krijgen en agrariërs te belonen voor de maatschappelijke inzet. Tot die tijd draagt het dus helaas niet bij in de gebiedsgerichte aanpak.” Daarbij komt volgens Kastelein nog een aanvullende uitdaging. “Arbeid is een bijkomend probleem. Het telen van deze gewassen is veel, zwaar handwerk: de teelten zijn nog totaal niet gemechaniseerd.”


Er is dus werk aan de winkel, want wil biobased (ver)bouwen een kans krijgen, dan zijn andere markten, subsidies en langere termijn zekerheden nodig voor de agrariërs.26 september 2022

Aandacht voor modder op de weg

 

Vanaf augustus tot en met oktober is het oogsttijd. Hierdoor ligt er in het werkgebied van de landbouwers soms modder op de weg. Dit kan voor een glad wegdek en slipgevaar zorgen. Om weggebruikers hierop alert te maken is er de ‘Modder op de weg’-campagne. Vandaag trapten afgevaardigden van gemeente Goeree-Overflakkee, waterschap Hollandse Delta en LTO Noord de campagne in onze regio gezamenlijk af.


De aftrap van de campagne vond plaats bij Loonbedrijf Van Der Sluijs & Van Zielst in Oude-Tonge. Wethouder Henk van Putten van gemeente Goeree-Overflakkee, heemraad Henk van der Drift van waterschap Hollandse Delta en Leon van Es en Marjet Boogaard, bestuurders van LTO Noord, onderstreepten het belang van bewustwording bij de weggebruiker op dit onderwerp. “Agrariërs en loonwerkers doen veel moeite om de wegen schoon te houden”, vertelt Van Putten. “Toch is bij het aan- en afrijden tijdens de oogst niet altijd te voorkomen dat er tijdelijk modder ophoopt die voor gladheid kan zorgen. Daarom is het zo belangrijk dat we hier vandaag staan en er nu en de komende tijd extra aandacht aan geven. Samen maken we een punt van nul!”

 

Modder op de weg? Pas het rijgedrag aan

De campagne spreekt weggebruikers aan op hun rijgedrag. Ligt er modder op de rijbaan of staat er een bord met modderwaarschuwing langs de weg, neem dan gas terug. Dit doen we via posters op gemeenschappelijke locaties, berichten in huis-aan-huis media en op social media. Ondernemers uit de landbouwsector plaatsen borden langs de weg, spandoeken op het land en plakken grote reflecterende stickers op hun landbouwvoertuigen.

 

Een sterke samenwerking

De campagne is een samenwerking tussen Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Goeree-Overflakkee (RPVGO), Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH), brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra Cumela Nederland, ondernemersvereniging voor Nederlandse boeren en tuinders LTO Noord, gemeenten Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard, regio’s Holland Rijnland en Alblasserwaard - Vijfheerenlanden, Waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland en Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB). Het maakt onderdeel uit van de aanpak ‘Maak een punt van nul’ met 1 ultiem doel: nul vermijdbare verkeersslachtoffers in de provincie Zuid-Holland. De ‘Modder op de weg’-campagne is in meerdere regio’s in Zuid-Holland van start gegaan.
25 september 2022

Schotejil opent zwemseizoen met druk programma


Zaterdag 24 september is de Schotejil zwemseizoen 2022-2023 begonnen met deelname aan een meerkamp toernooi en een Junioren-Jeugd-Senioren wedstrijd. In de zwembaden van resp. Papendrecht en Capelle a/d IJssel werden meteen al persoonlijke records gezwommen en eveneens diverse ereplaatsen behaald.In het 8-banenbad van Papendrecht zwommen Meyke van Nimwegen en Laurens Kalle beiden naar de snelste tijd op zowel 50m vlinderslag als 200m wisselslag in resp. 30.93 en 27.94 op de vlinderslag en resp. 2.29.19 en 2.23.36 op 200m wisselslag. Abya Buscop won de 100m rugslag in 1.21.56. De slot-estafette 4x50m vrij bij de meisjes-jeugd werd gewonnen door Abya Buscop, Famke Franzen, Evy de Bonte en Meyke van Nimwegen in 2.008.30.


Tijdens de wedstrijd in Capelle a/d IJssel waren er clubrecords bij de dames voor Lieske Zijlstra op zowel 50m rugslag (32.70) als 400m vrij (4.45.89). Lyke Buscop zwom een clubrecord op 100m rugslag (1.08.72). Verder waren er winnende tijden voor resp. Lyke Buscop op 50m vrij (28.63) als mede 100m wisselslag (1.09.86), Xander Vis op 50m schoolslag (29.97) als mede 100m schoolslag (1.07.77) en Aron Paasse op 100m wisselslag (1.03.19). De slot-estafettes bij de senioren werden eveneens door de Schotejil gewonnen met bij de dames (4x50m vrij) Lieske Zijlstra, Lyke Buscop, Tamara de Ruiter en Aisha Nobels (1.59.25), en bij de heren (4x50m wisselslag) Aron Paasse, Xander Vis, Luuk Kieviet en Jacob Mackloet (1.54.26).


Aan de Regio Kampioenschappen Estafette op 25 september te Papendrecht hebben resp. een dames- en een juniorenteam (zie foto onder) van de Schotejil deelgenomen. Resp. werden 4x50m rug-, school-, vlinder-, wissel- en vrije slag gezwommen.
23 september 2022

Ouddorpse Kust


  · 
50 villa's middenin nieuwe natuur aan het Haringvliet

De 50 woningen zullen worden gebouwd door projectontwikkelaar Estate Invest op een kunstmatige aangelegde heuvel middenin die nieuwe natuur, naar ontwerp van Zeelenberg Architectuur. Door die heuvel zullen bewoners een vrij uitzicht krijgen over het Haringvliet.


Nu een streep is gezet door Brouwerseiland (Zeelenberg) en het overduidelijk is dat de verklaring van geen bedenkingen voor Ouddorp Bad (Estate Invest) moet worden geweigerd wordt weer een nieuwe poging gedaan met medewerking van wethouder Markwat (SGP). Wat is de prioritering in het gemeentehuis?
In tegenstelling tot bij Ouddorp Bad houdt de Gemeente Goeree-Overflakkee nu wel een inloopavond: "Met ingang van 14 september 2022 ligt het voorontwerp bestemmingsplan ‘Heerlijk Haringvliet’ gedurende vier weken voor een ieder ter inzage. Zoals aangekondigd in de publicatie van 13 september 2022, wordt er gedurende deze termijn een inloopavond gehouden.

De inloopavond vindt plaats op woensdag 28 september 2022 van 19.00 tot 21.00 uur in het Diekhuus (Beneden Zandpad 7 in Middelharnis). Tijdens deze inloopavond wordt informatie verstrekt over de ter inzage liggende stukken. Er is geen plenair gedeelte, u bent dus welkom om op elk gewenst moment binnen te lopen."


https://https://www.ad.nl/.../plannen-voor-vijftig-nieuwe.../...


19 september 2022

Opening beweegweek Cura Mare

Maandagochtend kwam burgemeester met een duofiets het gebouw van Nieuw Rijsenburgh binnengereden om hier de opening te verzorgen van de Beweegweek. Na haar toespraak voerden kinderen van de Bosseschool een actieve dans uit. De aanwezige ouderen genoten van de jeugd. Beweging heeft bij de woonzorglocaties van CuraMare dagelijks de aandacht tijdens bijvoorbeeld de gymles en de spelmiddag, maar ook in de beweegtuinen. Juist bij het ouder worden is bewustwording van bewegen belangrijk. De spieren zijn niet meer zo soepel of door lichamelijke en/of geestelijke beperkingen is bewegen niet meer zo makkelijk. Tijdens de beweegweek wil CuraMare het belang van (veilig) bewegen extra benadrukken en met iedereen delen, want bewegen kan alleen, maar samen is leuker.

In De Vliedberg in Ouddorp, Geldershof in Dirksland, Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk en Ebbe en Vloed in Oude-Tonge staan er tijdens de beweegweek elke dag leuke bewegingsactiviteiten op de agenda.18 september 2022

Zwemseizoen begonnen voor Minioren

 

De allerjongste wedstrijdzwemmertjes van Goeree-Overflakkee zijn zaterdag 17 september begonnen aan seizoen 2022/2023. In Dordrecht werd gezwommen met regionale leeftijdgenootjes in de leeftijd tot 11 jaar. De gecombineerde zwemgroep, bestaande uit een 11-tal zwemmers van de eilandelijke zwemclubs De Gooye, De Stelle en De Schotejil wist zich op een aantal zwemnummers zelfs nog te onderscheiden. Zo waren er ereplaatsen voor Ewan de Geus (1e en 3e ), Evan Oostdam (2e en 3e), Meike Sijtsma (3e) en Jules Boerema (3e).

16 september 2022

PvdA motie energie-armoede krijgt raadsbrede steun

 

De stijgende inflatie, over augustus 2022 12% (CBS), geeft zorgen bij Petra ’t Hoen, fractievoorzitter van de PvdA gemeente Goeree-Overflakkee. Op Prinsjesdag zal het kabinet een fors aantal maatregelen aankondigen. Maar is het genoeg?

 De PvdA verwacht met vele landelijke en lokale instanties dat voor veel mensen de Rijksmaatregelen onvoldoende zullen zijn. Om te voorkomen dat inwoners met energie-armoede te maken krijgen heeft de PvdA in een motie haar zorgen verwoord.

 

De motie – ingediend door de SGP, CU, TOG en VVD - roept het college op om via een publiekscampagne inwoners te informeren over wat ze zelf nog kunnen doen om energie te sparen. Daarnaast vraagt men het college om te onderzoeken welke maatregelen lokaal nodig zijn in aanvulling op die van het Rijk. De motie noemt hiervoor een aantal suggesties waaronder de invoer van de zgn. 130% norm voor alle minimaregelingen die we lokaal hebben alsook aandacht voor schuldhulpverlening. Verder zou het instellen van een energie-armoedefonds wenselijk kunnen zijn. De gemeente Arnhem heeft reeds een dergelijk fonds.

 

De gemeenteraad heeft op 15 september gesproken over het PvdA initiatief om energie-armoede lokaal op te pakken. De motie heeft raadsbrede steun gekregen.

 

Wilt u uw mening of zorgen kwijt over dit of andere onderwerpen ga dan naar een van de maandelijkse inloopfracties (o.a. op 12 september en 10 oktober in het Rondeel te Middelharnis, of laat van u horen via de facebookpagina PvdAGO.


16 september 2022
 

Koninklijke onderscheiding voor Maart Grinwis uit Ouddorp

 

Tijdens een bijeenkomst van zondagsschool ’t Mosterdzaadje in Ouddorp reikte locoburgemeester Daan Markwat een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer Maart Grinwis. Hiermee werd de heer Grinwis benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 Tijdens een jaarvergadering in maart 1988 kwam de heer Grinwis in het bestuur bij zondagsschool 't Mosterdzaadje in Ouddorp. Vanaf 1993 vervulde hij de functie van penningmeester en maakte hij deel uit van de boekencommissie. Ook zette hij zich met veel enthousiasme en gedrevenheid in voor Woord en Daad Comité Goeree-Overflakkee. Gedurende 17 jaar vervulde hij diverse taken als vrijwilliger. De heer Grinwis organiseerde grote acties in Ouddorp, zoals rommelmarkten, oliebollenactie en krentenbroodactie en bloembollenmarkt. De financiële opbrengsten dragen bij aan het goede doel voor armoedebestrijding en voorzieningen in ontwikkelingslanden. Daarnaast brengen deze acties veel mensen met elkaar in contact, dus ook op sociaal maatschappelijk gebied heeft dit positieve uitwerking.

 

“Daarbij was uw jarenlange toewijding van grote betekenis. Mede namens het gemeentebestuur spreek ik dan ook mijn complimenten uit voor uw inzet en betrokkenheid” sprak locoburgemeester Daan Markwat bij de uitreiking van de Koninklijke onderscheiding in verenigingsgebouw Eben Haëzer in Ouddorp. 

16 september 2022

Al zolang bekend: rubbergranulaat bevat toxische stoffen

Waterkwaliteit blijft tobben
 

Water Natuurlijk vindt de zorg voor waterkwaliteit een belangrijke taak van het waterschap. Helaas laat de dagelijkse praktijk het tegenovergestelde zien. Een inwoner van de Hollandse Delta uitte zijn zorg over de waterkwaliteit. Nieuw aangelegde sportvelden zouden worden ingestrooid met rubbergranulaat. Reden voor de fracties van Water Natuurlijk, PvdA en Natuur om schriftelijke vragen te stellen aan het College van Dijkgraaf en Heemraden. De antwoorden zijn ontluisterend.

 Sporten en de nodige voorzieningen hiervoor verdienen een hoge prioriteit. Soms zijn ook kunstgrasvelden nodig, maar sporten is van groot belang voor de gezondheid van mensen. Schoon water is dat ook en daar kan een frictie ontstaan. Kunstgrasvelden worden nogal eens ingestrooid met rubbergranulaat en dat materiaal kan een belasting voor het oppervlaktewater vormen.

 

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat giftige stoffen uit het rubbergranulaat zich kunnen verspreiden naar de omgeving. Uit de korrels komt  zink, kobalt en minerale olie. Bemonstering van sloot bodems  bij kunstgrasvelden bracht aan het licht dat het slib te hoge concentraties van deze stoffen bevatte.  Via regenwater dat door de ondergrond richting sloot gaat, komen deze stoffen in het water en in het slib.
 

Waterkwaliteit geen prioriteit

Het is de taak van het waterschap om alert te zijn op vervuiling van het water en te zorgen dat passende maatregelen worden genomen om dat te voorkomen. Alle reden dus voor schriftelijke vragen. Immers de fracties in het Algemeen Bestuur van het waterschap hebben een controlerende taak. De antwoorden van het College van dijkgraaf en Heemraden zijn teleurstellend.


Het waterschap Hollandse Delta heeft geen idee waar zich kunstgrasvelden  bevinden in het werkgebied. Ze zijn niet betrokken bij de vergunningverlening en er is dus ook niet bekend of er maatregelen genomen zijn om het weglekken van giftige stoffen te voorkomen. Kortom het heeft geen prioriteit.


Er wordt gewerkt aan een visie en hierin komt een paragraaf “toxiciteit”. Na het vaststellen van de visie kan bekeken worden of dit onderwerp prioriteit moet krijgen. Ongelooflijk, zolang we in Nederland werken aan waterkwaliteit en dat is ruim een halve eeuw hebben waterschappen hierin een wettelijke taak.  Ons waterschap heeft eerst een visie nodig om te bepalen of gif in het water de moeite waard is. Ontluisterend.

15 september 2022

Leo Schellevis geïnstalleerd als raadslid voor VKGO

In de raadsvergadering van donderdag 15 september is Leo Schellevis geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. Hij volgt Willy Heintjes op die eerder het raadslidmaatschap neerlegde. Door zijn vertrek kwam er een plaats vrij in de fractie van Vitale Kernen Goeree-Overflakkee (VKGO).In lijn met de Kieswet benadert en benoemt het centraal stembureau dan de volgende persoon op de kandidatenlijst van VKGO. In dit geval was dat Leo Schellevis uit Sommelsdijk. Hij heeft deze benoeming aanvaard. Donderdagavond vond tijdens een schorsing van de raadsvergadering het onderzoek van de geloofsbrieven plaats.

 

Geloofsbrieven zijn documenten die aantonen dat iemand aan de voorwaarden voldoet om raadslid te worden. Bijvoorbeeld een document dat aantoont dat het nieuwe raadslid in de gemeente woont. De commissie geloofsbrieven, bestaande uit drie raadsleden, besliste positief. Daarna werd Leo Schellevis door het uitspreken van de belofte geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee.

 

Raadslid Leo Schellevis
Het kersverse raadslid, die met enthousiasme zijn benoeming aanvaardde, woont met zijn vrouw in Sommelsdijk. Hij heeft twee kinderen en drie kleinkinderen. Hij was al enige tijd actief in de steunfractie en de laatste 1,5 jaar ook als voorzitter van VKGO. Dat voorzitterschap is inmiddels overgedragen. Eerder volgde hij ook de cursus Politiek Actief. De gemeenteraad heeft deze cursus de afgelopen jaren een aantal keer georganiseerd voor mensen met interesse in de lokale politiek.
14 september 2022

CDA: Werken aan perspectief voor de boer

 

“We moeten naar een doel toe gaan werken, een doel waar een ondernemer houvast aan heeft, bijvoorbeeld een maximale uitstoot die een bedrijf mag hebben af te spreken of bij agrariërs per hectare.” Daartoe riep CDA-Statenlid Jaco Kastelein het college op tijdens de commissievergadering Klimaat, Natuur en Milieu van afgelopen woensdag.
 

Volgens Kastelein is de provincie Zuid-Holland in een niet te benijden situatie terecht gekomen. “De opgave is immens groot en het tijdspad te kort.” Om tot een 50% reductie van stikstofuitstoot te komen wordt er in Zuid-Holland gewerkt aan een gebiedsgerichte aanpak. De 12 Zuid-Hollandse Natura 2000-gebieden die gevoelig zijn voor te veel stikstof zijn immers uniek en verdienen ieder een specifieke aanpak. Via gebiedsprocessen moet de provincie gesprekken voeren met betrokken partijen. Dat zijn naast de agrarische sector ook de industrie en luchtvaart. Alle sectoren moeten aan de stikstofreductie een evenredige bijdrage leveren.
 

Kastelein maakt zich zorgen over deze evenredigheid, nadat de verantwoordelijke gedeputeerde Baljeu tijdens de commissievergadering liet weten dat evenredigheid niet per definitie betekent dat andere sectoren ook 50% moeten reduceren. Volgens Kastelein geeft dit nog meer onzekerheid voor de agrarische sector dan tot nu toe al het geval was, terwijl er juist gewerkt moet worden naar perspectief voor de boer. “Met een duidelijk doel kan een ondernemer daarnaar toe werken, dan is het aan de ondernemer hoe hij dat invult en welke middelen hij daarvoor nodig heeft, dan daag je hem uit en kan hij ondernemen.”
 

Duidelijk is wel dat innovaties een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de gewenste stikstofreductie. “Er zijn inmiddels meer dan 25 verschillende innovaties die wachten op goedkeuring. De tweede generatie innovaties stoppen de ammoniak niet weg, maar veranderen de ammoniak in een niet-vervluchtbare meststof. Daar moeten we als provincie op inzetten om de boeren een perspectief te bieden!”
 

10 september 2022


Mantelzorgers, wat fijn dat ze er zijn! De gemeente Goeree-Overflakkee bedankt hen met het mantelzorgcompliment

 

Bedank uw mantelzorger met een mantelzorgcompliment!

 

Heeft u een behulpzame, vriendelijke en onmisbare mantelzorger? Vraag dan het mantelzorgcompliment 2022 voor hem of haar aan op www.goeree-overflakkee.nl/mantelzorgcompliment. Dat kan vanaf donderdag 15 september tot en met maandag 31 oktober.

 

Het compliment bestaat uit een Primera Keuze Cadeaukaart van € 200,00. Hiermee kan de mantelzorger zelf uit meer dan 100 cadeaukaarten kiezen. Koop vooral ook lokaal, en besteed de bon in een winkel in bijvoorbeeld Middelharnis, Ouddorp of Oude-Tonge!

 

Wat is mantelzorg?

Soms is het niet helemaal duidelijk wat ‘mantelzorg’ precies is. Mantelzorg is onbetaalde en vrijwillige hulp van mensen aan hun naasten met fysieke, verstandelijke of (sociaal)psychische beperkingen. Bijvoorbeeld voor een ouder met dementie of een kind met autisme. Het is hulp die verder gaat dan de zogenoemde gebruikelijke hulp die in redelijkheid mag worden verwacht van partners, ouders, kinderen of andere huisgenoten. Mensen die voor de zorg betaald worden vanuit een persoonsgebonden budget (pgb) komen niet in aanmerking voor het mantelzorgcompliment.

 

Belangrijk is dat de mantelzorger voor wie het compliment is staat ingeschreven als mantelzorger bij het steunpunt Mantelzorg van Stichting ZIJN.

 

Voor wie is het mantelzorgcompliment?

Iedere mantelzorger die zorg, hulp of ondersteuning biedt aan een inwoner van Goeree-Overflakkee kan worden aangemeld voor een mantelzorgcompliment. De aanvraag gebeurt door de persoon die de zorg ontvangt. Er zijn daarnaast andere voorwaarden. Deze voorwaarden staan op www.goeree-overflakkee.nl/mantelzorgcompliment8 september 2022

Commotie over bomenkap

Water Natuurlijk werd afgelopen weekend van verschillende kanten benaderd over een grote bomenkap in de Hoeksche Waard. De machines stonden klaar om zo’n 3 hectare bos neer te halen. De verontwaardiging in de buurt was groot. Het zijn geen bomen van het waterschap, toch voelt Water Natuurlijk betrokkenheid. Temeer omdat ruim 2 jaar geleden aan alle gemeenten in de Hollandse Delta advies was uitgebracht om dit soort toestanden te voorkomen.

 

Water Natuurlijk heeft ruime ervaring opgedaan met de inzet om bomen voor kap te behoeden.  De betrokkenheid van het publiek bij bomen is groot en de actie om op Goeree Overflakkee een grote bomenrij overeind te houden kon rekeningen op duizenden reacties.  Deze reacties, een opgezette petitie en een gehouden enquête leerde wat mensen belangrijk vinden aan bomen.
 

Meer nog dan individuele bomen zijn boomstructuren dan van belang. Bomen die in een rij of in groepen bij elkaar staan en met elkaar beeldbepalende elementen in het landschap vormen. Er valt als het ware een gat als die gekapt worden en dat trekken veel mensen zich aan. Ook voor biodiversiteit hebben boomrijen en groepen bomen een meerwaarde.  Ze dienen vaak als vliegroute voor vogels, vleermuizen en insecten. Alle reden om extra aandacht te besteden aan deze zogenoemde boomstructuren.

Advies

Ook was de ervaring dat bomenrijen en groepen bomen onvoldoende wettelijke bescherming hadden. Zo gebeurde het dat een bomenrij binnen enkele dagen tegen de vlakte lag. Resultaat:  bomen weg, grote verontwaardiging bij het publiek, een lawine van negatieve reacties op sociale media wat ook weer wegebt. Voor Water Natuurlijk was het aanleiding om een advies uit te brengen aan het College van Dijkgraaf en Heemraden over hoe hiermee om te gaan. Want hoe je wendt of keert ieder boom komt een keer aan zijn eind. Gelukkig gaat het waterschap Hollandse Delta nu veel zorgvuldiger om met bomen.
 

Omdat het advies voor het waterschap volgens Water Natuurlijk ook van belang was voor gemeenten stuurden we in mei 2020 het advies ook naar alle gemeenten in het werkgebied van het waterschap Hollandse Delta. In de begeleidende brief werd onder andere gewezen op het belang  en de gebrekkige bescherming van bomenrijen en groepen bomen en het volgende verzoek gedaan:
 

Water Natuurlijk Hollandse Delta verzoekt U te bezien of wettelijke dan wel beleidsmatige bescherming van boomstructuren binnen Uw gemeente mogelijk is.
 

De brief leverde weinig reacties op en het beeld is dat er weinig mee gedaan is. De verantwoordelijkheid van Water Natuurlijk is mede vorm geven aan het beleid van het waterschap maar onze betrokkenheid gaat verder.

 
5 september 2022


Het enige dat helpt is bewustwording

We doden 1,5 miljoen kippen, 45.000 varkens en 5.000 koeien per DAG. Dat is níet normaal.

Het gros van de miljoenen dieren – waarvan sommige intelligenter zijn dan die sympathieke buurthond – heeft een leven dat op zijn best belabberd en op zijn slechtst gruwelijk is.

lees het artikel in de Correspondent:  
https://tinyurl.com/2dskda2u2 september 2022


Hondenuitlaatveldjes vervallen!

Meer dan een jaar geleden is het hondenbeleid in de Algemene Plaatselijke Verordening van onze gemeente aangepast en is er juist één lijn getrokken op het hele eiland. Hierdoor zijn de hondenuitlaatvelden komen te vervallen.

Dit is alleen nog niet tot iedereen doorgedrongen..
En ja... de hondenbelasting vervalt vanaf volgend jaar.
31 augustus 2022

Schip met asielzoekers vertrekt komende maandag

De 150 asielzoekers, die nu worden opgevangen op een schip bij het Havenhoofd van Middelharnis, vertrekken maandag 5 september als groep naar een nieuwe locatie. Er zijn nog enkele dagen nodig om de nieuwe locatie gereed te maken.


Vanaf eind juli wordt er op het schip de ms Alemannia aan de steiger in Middelharnis crisisnoodopvang geboden. Het gaat om een groep van 150 vluchtelingen: stellen, vrouwen en kinderen afkomstig uit niet-veilige landen. Het schip zou na maximaal zes weken opvang uiterlijk 1 september vertrekken, omdat het schip ergens anders nodig was.


Lange tijd was niet duidelijk waar de groep na de opvang in Middelharnis naar toe zou gaan. Vorige week werd duidelijk dat de ms Alemannia toch langer gebruikt kon worden voor de crisisnoodopvang. Verlengen bij het Havenhoofd was voor de gemeente echter geen optie, omdat er met omwonenden duidelijke afspraken zijn gemaakt. De gemeente vond het vanuit humaan oogpunt wel goed om akkoord te gaan met een paar dagen uitloop. Daardoor kan de groep vluchtelingen met elkaar naar de volgende opvanglocatie.31 augustus 2022

Voorkom vissterfte

Water Natuurlijk doet een dringend beroep op beheerders van watergangen. Vermijd onnodige vissterfte door onverstandig beheer. Het warme weer zorgt voor warmer water. Minder zuurstof is het gevolg. Vissen kunnen het dan moeilijk krijgen met sterfte als gevolg. Laat het water in deze warme tijd zoveel mogelijk met rust!

 

De waterbeheerder schoonde afgelopen week een sloot bij Puttershoek. Waterplanten werden afgemaaid en op de kant gezet. Dat is periodiek nodig. Watergangen hebben de natuurlijke neiging om dicht te groeien en met de grote hoeveelheid meststoffen in het water gaat dat extra snel. Verstopping van het watersysteem moet worden voorkomen om de noodzakelijke aan- en afvoer van water veilig te stellen.


Het watersysteem is echter meer dan een systeem voor aan- en afvoer van water. Het is het leefmilieu voor vissen en ander waterleven. Zij spelen ook een belangrijke rol in de natuurlijke processen die het water schoon en gezond moeten houden. De waterbeheerder moet daar – in de opvatting van Water Natuurlijk – terdege rekening mee houden. Het schonen van sloten bij de huidige warme omstandigheden is niet verstandig.


Dat bleek afgelopen week weer. Als gevolg van het schonen van een watergang trad vissterfte op. Een voorbijganger filmde de stervende vissen en meldde dit aan Water Natuurlijk. Of het waterschap Hollandse Delta of de gemeente Hoeksche Waard verantwoordelijk is, is nog niet bekend.
 

Driedubbel negatief

Hoe warmer het water hoe minder zuurstof het kan bevatten. Zuurstof is cruciaal voor het waterleven. Te weinig betekent stikken en  sterfte. Belangrijk aandachtspunt  voor de waterbeheerder dus. Die moet weten waar de kritische grens ligt en daar dan ook rekening mee houden. Eind vorige eeuw waren er al plannen hiervoor bij het waterschap, maar die liggen nog steeds in een la.
 

Het schonen van sloten betekent tijdens en na het werk een forse aanslag op het zuurstof gehalte in het water. Dat komt onder andere door het opwoelen van bodemslib. Het zuurstof gehalte kan hierdoor dalen onder de kritische grens met dode vis als gevolg.
 

Waterplanten worden uit de sloot verwijderd. Zij produceren juist zuurstof en helpen dus in deze moeilijke tijd om het zuurstof gehalte in het water op peil te houden. Hier maak je als waterbeheerder abrupt een eind aan als je die planten weghaalt.
 

De boodschap van Water Natuurlijk  is: onderhoud is nodig, maar bezint eer ge begint en vermijd vissterfte.
29 augustus 2022

Goeree-Overflakkee komt in actie tijdens Week tegen Eenzaamheid

 

Op donderdag 29 september begint de Week tegen Eenzaamheid. Door het hele land vinden tot en met donderdag 6 oktober activiteiten plaats waarbij ontmoeting en verbinding centraal staan. Ook op Goeree-Overflakkee.

 

In samenwerking met Stichting ZIJN organiseert de gemeente in die week activiteiten die mensen dichter bij elkaar brengen en sociale contacten en netwerken stimuleren. Iedereen kan deelnemen aan de Week tegen Eenzaamheid door het bezoeken of organiseren van een activiteit. Want eenzaamheid aanpakken begint met in contact komen.

 

Veel Nederlanders voelen zich soms of zelfs vaak eenzaam

Eenzaamheid komt binnen alle leeftijdsgroepen voor. Vaak vormt het een belemmering om mee te komen in onze samenleving. Met het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid, georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, wil de overheid de trend van eenzaamheid doorbreken door eenzaamheid eerder te signaleren, het bespreekbaar te maken en door samen te werken. Het organiseren van de Week tegen Eenzaamheid is daar een voorbeeld van.

 

Wil je tijdens de Week tegen Eenzaamheid zelf een activiteit organiseren of helpen?

Meld je dan aan! Naast de activiteiten die Stichting ZIJN in de Week tegen Eenzaamheid organiseert vragen we bedrijven, verenigingen en particulieren om die week ook hun steentje bij te dragen. De oproep is: “Kom erbij” en de boodschap: “Ook jij kunt iets doen tegen eenzaamheid”. Misschien heb je een biljart-, wandel- of fietsclub en kunnen mensen zich hierbij aansluiten. Of wellicht kun je voor een gratis maaltijd of voor wat lekkers bij de koffie zorgen tijdens 1 van de activiteiten. Helpen bij 1 van de activiteiten kan natuurlijk ook. Geef je op! Dit kan door uiterlijk maandag 12 september een mail te sturen naar [email protected] (t.a.v. Carla Vermeulen) of door te bellen met 0187 - 48 33 66 (optie 2). De activiteiten worden in aanloop naar de Week tegen Eenzaamheid meerdere keren gedeeld via de gemeentelijke website en socialmediakanalen en gepubliceerd in de lokale media.29 augustus 2022

‘Wij gaan weer naar school’-campagne moet bijdragen aan een veilige reis van en naar school

 

Op dit moment is op heel Goeree-Overflakkee de ‘Wij gaan weer naar school’-campagne zichtbaar. Met borden die verspreid over het eiland zijn geplaatst worden automobilisten bewust gemaakt van meer jongeren in het verkeer. Het is een gezamenlijke actie van Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Goeree-Overflakkee (RPVGO) en provincie Zuid-Holland. De campagne maakt onderdeel uit van de aanpak ‘Maak een punt van nul’ met 1 ultiem doel: nul vermijdbare verkeersslachtoffers in de provincie Zuid-Holland.

 

De zomervakantie is achter de rug en de scholen zijn weer gestart. Voor iedereen even wennen, want daar komt nogal wat verkeersdrukte bij kijken. Het rustige straatbeeld van de zomervakantie maakt plaats voor de vele jongeren op weg naar school. Naast de korte ritjes fietsen sommige jongeren ook voor het eerst de nieuwe, langere route naar het voortgezet onderwijs. Ze kunnen zich daarbij soms wat onvoorspelbaar gedragen. Jongeren laten zich makkelijker afleiden door de groep waarin ze fietsen of ze slaan vrij onverwacht af.

 

Wethouder Henk van Putten onderstreept het belang van extra alertheid

“Als gemeente vragen we samen met RPVGO en provincie Zuid-Holland aandacht om ongevallen met (fietsende) scholieren te voorkomen. We willen geen verkeersslachtoffers. Laten we in deze periode extra letten op onze snelheid en rekening houden met de (fietsende) scholieren. Een steeds grotere groep scholieren rijdt - in verband met de vaak lange afstanden die op Goeree-Overflakkee afgelegd moeten worden - een elektrische fiets. Automobilisten kunnen vaak moeilijk inschatten hoe hard deze gaan. Een extra risico dus. Laten we als ouders en verzorgers kinderen ook attent maken op de gevaren die zich onderweg voor kunnen doen. Sámen zorgen we ervoor dat de weg van en naar school veilig is en veilig blijft.”

 

29 augustus 2022
 

Tegeltaxi GO haalt tegels gratis op!

 

Wilt u meer groen in de tuin? Dan blijven er vaak tegels over. Om het wat makkelijker te maken haalt de Tegeltaxi GO gratis de overgebleven tegels op. Inschrijven kan vanaf woensdag.

 

 

Zoveel mogelijk tegels ruilen voor meer groen om Nederland beter voor te bereiden op de verandering van het klimaat. Dat is het doel van het NK Tegelwippen 2022. Tijdens deze landelijke actie gooien inwoners en gemeenten heel Nederland ‘op de schop’. Goeree-Overflakkee doet dit jaar voor het eerst mee en wil inwoners met de Tegeltaxi GO helpen de tuinen te vergroenen.

 

Aanmelden Tegeltaxi

Kans maken op de gratis Tegeltaxi? Meld de gewipte tegels dan aan via https://nk-tegelwippen.nl/meedoen/. Stuur daarna een mail naar [email protected]. Meld hierin het aantal tegels, naam, adres en telefoonnummer. De gemeente maakt dan een afspraak om de tegels op te halen. Let op: er is een beperkt aantal plekken beschikbaar! De actie is geldig van woensdag 31 augustus tot en met 31 oktober 2022.

 

Minder warm en meer biodiversiteit

Gemeenten in heel Nederland gaan met elkaar de strijd aan om zoveel mogelijk tegels te wippen. Maar het kampioenschap NK Tegelwippen draait niet alleen om rivaliteit. Het heeft een hoger doel. Door tegels te vervangen door bloemperken, bomen, geveltuinen en gras, blijft het op hete dagen koeler en is er minder wateroverlast tijdens flinke regenbuien. Niet alleen wij profiteren hiervan. Ook maken we het leven van insecten en andere dieren een stuk aangenamer. Zo bereiden we ons land voor op de verandering van het klimaat.

 

Subsidie tuin vergroenen beschikbaar

De gemeente Goeree-Overflakkee en het Waterschap Hollandse Delta helpen inwoners als zij hun tuin willen vergroenen of op een andere manier hun tuin klimaatbestendiger willen maken. Hiervoor kunnen inwoners subsidie aanvragen. Dit kan via de website van de gemeente (www.goeree-overflakkee.nl/subsidie-vergroening-tuin-klimaatadaptatie) en het waterschap (www.wshd.nl/subsidieregeling-waterinitiatieven).
25 augustus 2022

Boerenbedrog:

‘Onderzoeksplatform’ Agrifacts publiceert nepnieuws, met dank aan de top van de Quote 500'

Quote-columnist Robert De Boeck kijkt met een scherpe blik naar de stikstofcrisis en de boerenprotesten. En ziet een belangrijke rol voor een aantal Quote 500-bedrijven. 'De belangen van deze miljardenbedrijven zijn groot, want de gedwongen inkrimping van de veestapel raakt ze rechtstreeks in de portemonnee.'

lees verder op: https://www.quotenet.nl/zakelijk/a40964514/boerenbedrog-agrifacts-de-heus-van-drie-jan-anker/
23 augustus 2022

Zoemende dijken

Water Natuurlijk zet zich in voor meer biodiversiteit op dijken. Dat kan en het is ook positief voor de veiligheid.  Afgelopen weekend was de jaarlijkse oeverloop van Hoekschewaards Landschap met als thema “Hoeksche Waard zoemt”. Als voorzitter van HWzoemt en Water Natuurlijk mocht ik de oeverlopers toespreken over het belang van dijken voor biodiversiteit. Ik was blij te kunnen melden dat het waterschap flinke stappen zet voor meer biodiversiteit op de dijken  in de Hollandse Delta.

 

We kunnen spreken van een traditie. Voor de 31e keer liepen wandelaars afgelopen weekend in drie dagen de Hoeksche Waard rond. Bij deze jaarlijkse oeverloop van Hoekschewaards Landschap wordt traditiegetrouw aandacht besteed aan kansen voor en bedreigingen van natuur en landschap aan de randen van het eiland. De oeverlopers zoeken letterlijk de randen op en lopen zelfs een stuk door het water van het Hollands Diep. Ze beleven de geweldige natuur van de Delta en onderweg, op rustpunten is er een verhaal. Dit weekend, ook over dijken en de kansen die ze bieden voor herstel van biodiversiteit. Dat is broodnodig. De afgelopen 30 jaar verdween zo’n 80 % van het insectenleven.
 

Dijken, verbinding van natuur en veiligheid

Dijken zijn bij uitstek geschikt om een rol te spelen bij herstel van biodiversiteit. Ze verbinden natuurgebieden en het cultuurlandschap met elkaar. Planten en dieren hebben verbindingen nodig. Ze moeten kunnen verhuizen naar een ander gebied of op zoek naar een partner om voor nageslacht te zorgen. Dijken moeten dan wel geschikt zijn als verbinding en met een aangepast beheer kun je dat bereiken.
 

Een beheer gericht op een grotere variatie aan plantensoorten en fasering van het maaiwerk. Door niet alles gelijk kaal te maaien kunnen insecten het hele vliegseizoen voedsel vinden. De variatie aan plantensoorten geeft ook verschillen in wortels. Sommige soorten wortelen heel diep, andere waaieren breed uit en weer andere planten zitten daar tussenin. Zo ontstaat er ondergronds een hecht netwerk van wortels waardoor een dijk goed weerstand kan bieden aan golfslag.
 

Ook de grote verschillen in leefomgeving op korte afstand maken dijken aantrekkelijk voor biodiversiteit. Door de taludhelling is de invloed van de zon op de ene plek heel anders dan op een andere plek. Hoogteverschillen geven variatie in vochtgehalte in de bodem.  De grond waarmee een dijk gebouwd is, is soms eeuwen geleden uit de omgeving gehaald en daardoor zijn er ook verschillen in grondsoort. Die variatie maakt dat veel plantensoorten zich thuis voelen op dijken.
 

Waterschap maakt stappen

Het waterschap Hollandse Delta rekent het inmiddels ook tot haar taak om te werken aan herstel van biodiversiteit. Als vervolg op het Groenbeleidsplan betekent dat ook actie voor de dijken. Het waterschap heeft ongeveer 800 kilometer aan dijken in beheer op Goeree Overflakkee, Voorne Putten, Rozenburg, IJsselmonde, Eiland van Dordrecht en in de Hoeksche Waard. Om tot een gedegen aanpak te komen is een systematische prioriteitstelling uitgewerkt.

Er is een “natuurwaardenkansenkaart” gemaakt. Alle dijken zijn bekeken en aan de hand van diverse criteria beoordeeld en op de 30% meest kansrijke dijken is een start gemaakt met ecologisch beheer. De ontwikkeling van deze dijken wordt met onderzoek begeleid. Op het gebied van biodiversiteit en dijkveiligheid. Water Natuurlijk is hier blij mee, maar beschouwt dit als een start. Iedere meter groen moeten we benutten voor herstel van biodiversiteit.

Joost Kievit MSc21 augustus 2022

AD Voorne Putten:

Ineens was Mirjam het gezicht van het stikstofdebat: ‘Ik heb een groot hart voor de landbouw’


"Ik hecht erg aan de feiten. Zonder goede en onomstreden onderbouwing geen draagvlak en geen vertrouwen. Verder vinden we dat er meer oog moet zijn voor innovatie. Als iemand een idee heeft, dan moet daar bij het ministerie een loket voor zijn. Geef innovatie een kans.”


lees het hele interview op : https://tinyurl.com/4fepdd3a
20 augustus 2022

Bankjes geplaatst bij Sommelsdijk en in Oude-Tonge

 

Het CDA Goeree-Overflakkee heeft de inwoners van ons eiland eerder dit jaar gevraagd om suggesties voor een geschikte plek om een bankje te plaatsen. Daarop zijn tientallen reacties met geschikte locaties binnengekomen. Uit al deze reacties zijn niet één maar twee locaties gekozen waar nu een gerecycled bankje geplaatst is. Zowel op de hoek van de Oudelandsedijk en de Bospaadjes bij Sommelsdijk (suggestie van Evelien van Holten) als aan het havenkanaal van Oude-Tonge (suggestie van Marinus Kik).

 

Beide bankjes zijn aangeboden door het lokale CDA: "Wij bedanken onze inwoners voor de vele reacties en hopen dat er veel gebruik gemaakt gaat worden van deze bankjes. Ons eiland is uitermate geschikt om buiten te zijn en te fietsen en te wandelen. Het is fijn om dan ook even te kunnen pauzeren en te genieten van de omgeving. Wij roepen ook de gemeente en het waterschap op om meer bankjes te plaatsen in de openbare ruimte."

17 augustus 2022

Het culinaire evenement Goereese Visweken moet helpen: drie weken aandacht voor lokale vis.

Caroline Melissant zoekt perspectief voor sector in nood

Strijdbaar boegbeeld Nederlandse visserij Caroline Melissant uit Stellendam: ,,Weet dat 90 procent van de Nederlandse vis wordt uitgevoerd naar het buitenland”, zegt Melissant. ,,Als je in Spanje of Portugal een mulletje eet, is de kans groot dat-ie uit Nederland komt. Wij pleiten voor lokaal eten.”

https://www.ad.nl/voorne-putten/zullen-de-zoons-van-vissersvrouw-caroline-36-ooit-gaan-varen-de-toekomst-is-zo-onzeker~a5a7841f/
14 augustus 2022

Staatssecretaris bezoekt Flakkeese boeren

 

Woensdag 10 augustus kwam er hoog bezoek naar Goeree-Overflakkee. Op de boerderij van de familie Van Adrichem in Melissant ontving een groot gedeelte van de raadsfractie CDA Goeree Overflakkee en een aantal bezorgde boeren de Staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij (CDA) en Meindert Stolk (CDA), gedeputeerde in de provincie Zuid-Holland. Reden voor dit bezoek was het stikstofdossier en de gevolgen voor de boeren van ons eiland.

 

Aan het begin van de avond ontving wethouder Henk van Putten de gasten. Na een korte introductie was er al snel een mooie, constructieve discussie waarbij we trots mogen zijn op deze sector waar zeker op Goeree-Overflakkee bovengemiddeld ontwikkelde bedrijven staan, ondernemers die hun nek durven uit te steken en al heel bewust met emissies omgaan en dat willen blijven doen. Hierbij spraken de aanwezige boeren hun ernstige zorgen uit over het voortbestaan van hun bedrijf. De kloof tussen Den Haag en het platteland wordt als enorm gezien en het feit dat het gevoel leeft dat de boeren in dit hele stikstofdossier niet zijn gehoord is onacceptabel. Fractievoorzitter van het lokale CDA Danïel Huising maakte van de gelegenheid gebruik om ook andere uitdagingen voor het eiland aan te kaarten zoals het beschikbaar blijven van de spoedeisende zorg op Goeree-Overflakkee en het belang van goede bereikbaarheid en de problemen met de Haringvlietbrug. Deze feedback wordt door beide heren beaamt en zeer ter harte genomen.

 

Rondleiding

Met de rondleiding over het bedrijf van melkveehouder Van Adrichem wordt duidelijk dat hier veel innovatieve projecten lopen met de nodige investeringen. Ook hier gaan de discussies door en laten de boeren op een zeer positieve manier goed van zich horen. De investeringen die er zijn gedaan en de acties die zij ondernemen om uitstootreductie te realiseren benadrukken de boeren. Maar die innovaties tellen volgens het stikstofdossier niet mee en verdwijnen als sneeuw voor de zon. Iedere boer maar zeker de opvolgers maken zich zorgen over de toekomst. De sector staat nu op slot en kan niet verder ontwikkelen en innoveren.

 

Barbecue

Na de rondleiding was er nog tijd voor een hapje en drankje. Hamburgers van De Beestenboel van Verweij smaakten alle gasten goed. Tijdens de BBQ is de opdracht aangeboden aan de staatssecretaris waarin door CDA Goeree-Overflakkee expliciet is gevraagd om achter de boeren te gaan staan en het CDA in Den Haag een duidelijk standpunt in te laten nemen in het stikstofdossier. Marnix van Rij vraagt de aanwezige melkveehouders, pluimveehouder en akkerbouwers om hun standpunten en mogelijke oplossingen via een dossier aan te bieden. Rond 21:00 nam men op een prettige manier afscheid van onze gasten die naar huis gingen met een auto vol huiswerk, goede feedback en natuurlijk lokale producten.

11 augustus 2022

Rijkswaterstaat koelt Haringvlietbrug A29 preventief va 11 augustus

lees verder op: https://www.igo.nl/nieuws/actueel/artikel/31247/Rijkswaterstaat-koelt-Haringvlietbrug-A29-preventief-va-11-augustus6 augustus 2022

Bron: de kleur van geld


Kom je er zelf niet uit, dan kun je een Repair Café bij jou in de buurt bezoeken

Elektronica is de snelst groeiende bron van afval in de EU geworden

Alles met een stekker weigert vroeg of laat een keer dienst. Een mixer die niet meer op volle snelheid draait, of een stofzuiger die zichzelf opblaast. Repareren is vaak erg kostbaar. Daarnaast krijg je niet altijd garantie op de reparatie, of zijn onderdelen van een ouder apparaat soms niet meer verkrijgbaar. Als gevolg daarvan kiezen veel mensen ervoor om een apparaat te vervangen. Elektronica is daarmee de snelst groeiende bron van afval in de EU geworden, maar hopelijk gaat dat nu snel veranderen.


Het Europees Parlement heeft in maart 2021 namelijk een wet aangenomen die het recht op reparatie van apparaten mogelijk maakt. Deze wet dwingt bedrijven om het makkelijker te maken om elektronica te repareren. Op die manier gaan apparaten langer mee en dat is niet alleen duurzamer, maar ook goedkoper. Vooral als je het zelf kunt doen, want dat is ook onderdeel van de wet. Dit gebeurt door reserve-onderdelen die ook een eigen garantie hebben, langer beschikbaar te stellen met een duidelijke uitleg hoe je een apparaat, zoals een citruspers, kunt repareren.


Weet je zeker dat je er zelf niet uitkomt, dan kun je een Repair Café bij jou in de buurt bezoeken. Bij een Repair Café is gereedschap en materiaal aanwezig om reparaties uit te voeren. Je kunt het zelf doen, maar er zijn ook deskundige vrijwilligers aanwezig, die je een handje kunnen helpen. Daarnaast kun je ook hulp inschakelen van iFixit. iFixit is een soort Wikipedia voor het repareren van apparaten. Iedereen kan op deze website een reparatiehandleiding plaatsen, of die van een ander aanvullen of verbeteren. Zo delen de bezoekers hun technische expertise en helpen ze elkaar om apparaten zelf te repareren.

zie ook: https://repaircafego.nl/actueel5 augustus 2022

Toepassing spoedeisende bestuursdwang

De weginspecteurs van de Dienst Beheer Infrastructuur hebben geconstateerd dat zonder vergunning op verschillende locaties langs de provinciale wegen en aan de provinciale eigendommen voorwerpen waaronder vlaggen en borden) zijn aangebracht.


Gelet op het bovenstaande is sprake van een situatie die toepassing van bestuursdwang conform artikel 5:31, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht vergt. Gelet op onze taak als wegbeheerder hebben wij, ten behoeve van vlot en veilig verkeer en de bruikbaarheid van onze infrastructuur, besloten om handhavend op te treden.

lees het hele artikel op: https://tinyurl.com/yc557fk8


4 augustus 2022
 

Duinbehoud verzoekt de provincie om aanscherping natuurvergunning Tata Steel

 

Stichting Duinbehoud heeft een zienswijze ingediend op het ontwerp-besluit van de provincie Noord-Holland over de natuurvergunning voor Tata Steel. Duinbehoud vraagt in haar zienswijze om de natuurvergunning van Tata Steel fors aan te scherpen. De geplande DeNOx installatie voor de pelletfabriek om stikstof af te vangen moet versneld worden uitgevoerd.

En ook voor de kooksfabriek en de sinterfabriek moeten technische maatregelen worden getroffen om de stikstofuitstoot drastisch te verminderen. Desnoods door inkoop van kooks. Daarnaast vraagt Duinbehoud om versneld (binnen 3 jaar) warmtepompen te installeren (ter vervanging van vervuilende kachels), om een walstroomvoorziening te installeren (voor schepen) en om de verouderde en vervuilende locomotieven te vervangen.

Tata Steel grootste uitstoter van stikstof

Tata Steel is op dit moment verreweg de grootste uitstoter van stikstof in Nederland en zorgt voor een dikke mist van NOx over heel Nederland. De omvang van de uitstoot van stikstof door Tata Steel is meer dan 6 miljoen kg NOx per jaar en vergelijkbaar met de uitstoot van enkele honderden agrarische bedrijven. Het kwetsbare duingebied rondom Tata Steel (Natura 2000-gebied) ondervindt daar dagelijks de nadelen van. Het duingebied groeit versneld dicht en waardevolle kruidenvegetaties verdwijnen.

Dweilen met de kraan open

Afgelopen jaren is er in de duinen ten zuiden van IJmuiden nog een grote schoonmaak actie uitgevoerd om de nadelige gevolgen van de stikstof uitstoot te mitigeren. Tientallen hectaren duingebied moesten noodgedwongen worden afgeplagd en het kost de natuur weer vele jaren om te herstellen. Het is voor de natuurorganisatie zeer frustrerend om nog jaren door te moeten doorgaan met dit "dweilen met de kraan open" beleid. De uitstoot van stikstof moet drastische omlaag worden gebracht, ook door de grote industrie.2 augustus 2022

Niet meer bouwen in de duinen


De NLGO (Vereniging Natuur en Landschapsbescherming Goeree Overflakkee) heeft een zienswijze ingediend over de bouw van Ouddorp Bad Oost. De vereniging staat voor bescherming van het bijzondere landschap en vindt, dat er niet meer tegen de duinen moet worden gebouwd, maar in het dorp en dan voor eigen inwoners. Lees de zienswijze op de website www.nlgo.nl

Deze is erg uitgebreid, maar als u zelf ook een brief(zienswijze) wilt indienen, hoeft dat niet zo uitgebreid te zijn. Lees bijgaande nieuwsbrief. Delen van deze info wordt op prijs gesteld.
31 juli 2022

Zomeravondconcert met uitverkochte zaal

Het zomeravondconcert gisteren op Battenoord werd gezamenlijk afgesloten door Flip Noorman met Vera de Bie en Clementine (midden op de laatste foto) met het Halleluja van Lennard Cohen. De hele zaal zong mee en het trio kreeg een staande ovatie. De avond werd gepresenteerd door July.
foto's: Maria Evers28 juli 2022

Vrijwilligersfestival voor vrijwilligers Goeree-Overflakkee

Vrijwilligers van Goeree-Overflakkee, bedankt voor jullie inzet, tijd en toewijding! Om jullie in het zonnetje te zetten organiseren gemeente Goeree-Overflakkee en GOvoorElkaar het Vrijwilligersfestival. Het festival is op vrijdag 2 september van 16.00 tot 20.30 uur op het parkeerterrein bij het gemeentehuis. Dat is aan de Koningin Julianaweg in Middelharnis. Het terrein verandert in een sfeervol festivalterrein met onder andere een bar, terras en springkussen.


Lokale ondernemers als slagerij Floresteijn, Brandstof koffie, De Mekkerstee, Jan de Visman, brouwerij Solaes, Tinus de IJsboer en bakkerij Van Harberden zorgen voor genoeg te eten en drinken. Ook is er een podium met optredens van lokale talenten. Denk aan hardrockband Refill, dialectrockband Kelluf!, zangtrio Sing it! Sisters en ABBA-tribute band DYMK?. Ook vrijwilligersorganisaties krijgen de mogelijkheid zichzelf te presenteren en vrijwilligers te werven. Zo is GOvoorElkaar met een kraam aanwezig, net als het Streekmuseum.

En dat is nog niet alles. Alles wordt uit de kast getrokken om de gasten - de vrijwilligers - een leuke middag en avond te bezorgen. De gasten krijgen munten om te besteden bij de bar en de kramen.


Voor alle vrijwilligers
De afgelopen jaren was er door de coronamaatregelen geen evenement om de vrijwilligers te bedanken. De jaren daarvoor was er een diner met vermaak in De Staver. Dit jaar is voor een andere insteek gekozen. Zo is het festival voor jong en oud. Ook zijn er door deze opzet meer lokale ondernemers en organisaties betrokken.

Wethouder Berend Jan Bruggeman (Sociaal Domein) is ook op het festival. “Op Goeree-Overflakkee prijzen we ons gelukkig met de vele vrijwilligers. Onze samenleving draait omdat er vrijwilligers zijn. Ze maken onze maatschappij mooier. Voor onze ouderen, voor onze kinderen. Om het eigen dorp mooier te maken. Om kinderen te laten sporten. Als gastvrouw bij zorginstellingen. Of om dieren in nood te helpen. Dit festival is een mooi moment om al onze vrijwilligers te laten zien dat we hun inzet waarderen.” 

Vrijwilliger en actief op Goeree-Overflakkee? Van harte welkom! Iedere vrijwilliger mag één gast meenemen én zijn of haar kinderen. Aanmelden kan via www.goeree-overflakkee.nl/vrijwilligersfestival.

Meer weten over vrijwilligerswerk op Goeree-Overflakkee? Kijk op www.govoorelkaar.nl, waar hulpvragers en hulpaanbieders elkaar vinden.
28 juli 2022

Verlenging gemeentelijke noodopvang in Dirksland

 

De gemeentelijke noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen blijft tot het einde van dit jaar in Dirksland. Zowel de Geldershof als Elkersweide kunnen tot en met 31 december 2022 in gebruik blijven. Ook Molenzicht blijft beschikbaar.

 Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak en een vluchtelingenstroom richting ons land op gang kwam, besloot gemeente Goeree-Overflakkee om onderdak te bieden aan Oekraïense vluchtelingen. Het voordeel was dat op dat moment drie complexen in Dirksland (deels) leeg stonden, omdat eerder woonzorgcomplex Bestenwaerd was opgeleverd. Zorgorganisatie CuraMare en woningcorporatie Oost West Wonen wilden als eigenaren van de panden meewerken aan de noodopvang. En ook de voormalige en toekomstige gebruikers – Zeeuwse Gronden en Sjaloom Zorg – zegden hun medewerking toe. 

Vanaf het begin was duidelijk dat de opvang op de locaties in Dirksland tijdelijk zou zijn, omdat er toekomstplannen liggen voor de panden. De gemeente is blij dat de partijen bereid zijn om nog even te wachten met de uitvoering van die plannen. Het geeft ook rust aan de opgevangen vluchtelingen. 

 

Draai gevonden
Eind maart betrok een groep van bijna 140 Oekraïense vluchtelingen de locaties Geldershof en het daaraan grenzende Elkersweide. Onder hen zijn veel kinderen. De groep is inmiddels uitgegroeid tot bijna 180 personen. De mensen hebben in de afgelopen maanden hier hun draai gevonden, ondanks de lastige situatie en de zorg om hun geliefden in Oekraïne. De kinderen en jongeren krijgen onderwijs, vaak ook digitaal vanuit hun thuisland. Een deel van de Oekraïners werkt ook. Alle kamers van de twee complexen zijn gevuld.

Molenzicht is vanaf het begin leeg gehouden. Dat is bewust gedaan om knelpunten bij de opvang te kunnen oplossen. Daar blijft Molenzicht ook voor bedoeld.

 

Langdurige opvang
Momenteel kijkt de gemeente samen met woningcorporatie Oost West Wonen naar de mogelijkheden voor langdurige opvang. De intentie is er om de Oekraïense vluchtelingen hier op Goeree-Overflakkee op te blijven vangen. Daarbij is het voornemen om de druk op de (huur)woningmarkt niet verder te laten oplopen. Voor de langdurige opvang is zorgvuldige afstemming nodig met onder andere Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De gemeente hoopt in september/oktober  hier meer duidelijkheid over te hebben.

28 juli 2022

Ouddorp heeft het schoonste strand van Nederland!

 

Het is Goeree-Overflakkee gelukt, het strand in Ouddorp is uitgeroepen tot het Schoonste Strand van Nederland. Het uitgestrekt strand in gemeente Goeree-Overflakkee is de landelijke winnaar van de Schoonste Strand-verkiezing 2022.

 Dit werd vanmiddag bekend bij de prijsuitreiking in Beachclub Lekker in het Zeeuwse Vrouwenpolder. Al jaren zijn de stranden van Ouddorp te vinden in de landelijke top van de schoonste stranden. Meerdere jaren heeft de gemeente de titel Schoonste Strand van Zuid-Holland binnengesleept. In 2018 kreeg Ouddorp ook de titel Schoonste Strand van Nederland.

 

Bekroning op werk

Wethouder Berend Jan Bruggeman is trots. “De landelijke titel winnen is de bekroning op ons werk. We hebben prachtige stranden in onze gemeente, en dat willen we graag zo houden. Met dank aan alle partijen die zich blijven inzetten voor een schone kust. Zoals de vrijwilligers die zwerfvuil ophalen of de medewerkers van de gemeente die zorgen dat een strand er na een warme zomerdag weer tiptop uitziet. Dank ook aan alle strandgasten die – zoals het hoort – hun afval opruimen.”

 

(Inter)nationale waardering

In mei werden de stranden bij Ouddorp en Brouwersdam en diverse jachthavens al bekroond met zeven blauwe vlaggen. De Blauwe Vlag is een internationale onderscheiding. Elk jaar worden de vlaggen toegekend aan de stranden en jachthavens die veilig en schoon zijn. Ook hoort Goeree-Overflakkee bij de top 5 meest groene en duurzame toeristische bestemmingen wereldwijd. In april kreeg gemeente Goeree-Overflakkee de Platinum Quality Coast Award. Quality Coast is onderdeel van ‘s werelds grootste programma voor duurzaamheid en kwaliteit voor kustbestemmingen.

 

Schoonste Stranden Verkiezing

De strandverkiezingen zijn een jaarlijks initiatief van Strand Nederland in samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland, Rijkswaterstaat, Stichting KMVK, Entree Magazine en KIMO. Inspecteurs bepalen welk strand het schoonste van Nederland is. Er wordt gekeken naar hoe het staat met het schoonhouden van paviljoens. Maar ook of de bezoeker op een duidelijke en makkelijke manier gewezen wordt op en aangezet wordt tot het schoonhouden van het strand. Hoofddoel is bij te dragen aan blijvende schone(re) toeristische stranden in Nederland. Op een schoon strand is het namelijk fijner zonnen, sporten, wandelen en werken!28 juli 2022
 

Caroline van der Plas doet tijdelijk stap terug na ‘ernstige’ bedreigingen


Caroline van der Plas zal de komende tijd niet in de media optreden omdat ze wordt bedreigd. Dat laat de voorvrouw van de BoerBurgerBeweging (BBB) weten na berichtgeving van RTL Boulevard. ,,Ik voel me niet veilig op dit moment.” 

lees verder op:  https://tinyurl.com/ep95n8pu
21 juli 2022

Wij mensen gaan beestachtig om met dieren. Varkens zijn dichter aan ons verwant, dan je je realiseert 


Stop met dieren als consumptiemiddel te zien! 

Beelden van oververhitte varkens in vrachtwagens

Zembla kreeg videobeelden van vrachtwagens vol met oververhitte varkens bij Boxtel en Apeldoorn. De ademhalingsfrequentie van de varkens liep volgens een dierenarts die bij de opnames was op tot 180 per minuut, een teken van extreme hittestress. Onder normale omstandigheden halen varkens 30 keer adem per minuut. Waarom worden de dieren in deze extreme hitte vervoerd?


https://tinyurl.com/56h5uaay
18 juli 2022

Belgen kopen met grof geld Zeeuwse landbouwgrond op

HULST - Belgische boeren en beleggers kopen met grof geld Zeeuwse landbouwgrond op. Die conclusie trekken Onderzoekscollectief Spit en het Vlaamse journalistieke platform Apache. 

lees verder op: https://tinyurl.com/2p8xnccm
18 juni 2022


Agractie wil Nederland een kwartier platleggen


De boerenactiegroep Agractie wil Nederland vandaag een kwartier platleggen. De organisatie roept iedereen op om 15.00 uur het werk voor 15 minuten stil te leggen.


Op deze manier zou iedereen hun solidariteit met de boeren kunnen tonen. Farmers Defence Force, de andere boerenactiegroep, heeft zich aangesloten bij dit initiatief. De boeren voeren al weken actie tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze vrezen dat hun bedrijven hierdoor hard worden geraakt. Met de solidariteitsactie willen de boeren “een krachtig signaal afgeven aan politiek Den Haag”.

lees verder op: https://tinyurl.com/b87nttr9
15 juni 2022


NRC:

Rabobank: kwijtschelden boerenleningen niet aan de orde


Stikstoffonds 
Als het aan de Tweede Kamer ligt, draagt de Rabobank een deel van de rekening van het stikstofprobleem door leningen kwijt te schelden. De bank zegt dat niet van plan te zijn.

lees meer op: https://tinyurl.com/4zhack7c

 
14 juli 2022

Weekmarkt blijft in Middelharnis

 

Het parkeerterrein van de Nieuwstraat in Middelharnis blijft de standplaats voor de weekmarkt op woensdag. Daarmee keert de markt definitief niet terug naar de Voorstraat en het Marktveld in Sommelsdijk.

 

De markt werd in 2020 verplaatst van Sommelsdijk naar Middelharnis. Dat werd gedaan vanwege de coronacrisis, om de marktkooplieden en klanten meer ruimte te geven om op een veilige manier de markt te bezoeken. Kort daarvoor was duidelijk geworden dat de locatie in Sommelsdijk een probleem vormde voor de bereikbaarheid van hulpdiensten en de brandveiligheid.

 

Na ruim een jaar besloot het college, op 1 juni 2021, tot de permanente verplaatsing van de markt. Door een unaniem aangenomen motie in de gemeenteraad werd dit besluit tot nu toe niet uitgevoerd. Het college kreeg de opdracht om handen en voeten te geven aan participatie. En in gesprek te gaan over een alternatieve invulling van de markt voor de Voorstraat van Sommelsdijk.

 

Informatiebijeenkomst

In november 2021 organiseerde de gemeente een goedbezochte informatiebijeenkomst en gaf een toelichting op het besluitvormingsproces. Hierbij beaamde wethouder voormalig Tea Both-Verhoeven dat deze bijeenkomst eerder plaats had moeten vinden. Daarna was er ruimte voor iedereen die er iets over wilde zeggen. De marktkooplui gaven aan blij te zijn met de verplaatsing. Hun omzet was gestegen. Ook de dorpsraad van Sommelsdijk, Sociëteit Rethorica, Stichting tot bescherming van het dorpsgezicht, Culturele raad, winkeliers en direct-omwonenden gaven hun visie. Duidelijk werd dat het vertrek van de markt uit Sommelsdijk veel emoties opriep. Bij de bijeenkomst werden mogelijke alternatieve locaties in Sommelsdijk voor de markt benoemd.

 

Toetsing van besluitvorming

Door enkele aanwezigen is geopperd om het besluitvormingsproces te laten toetsen door een onafhankelijke externe partij. Het college schakelde hiervoor adviesbureau Necker van Naem in. In het eindrapport van het bureau komt naar voren dat het college juridisch gezien juist heeft gehandeld. Wel benoemden onderzoekers als aandachtspunt dat de verschillende belanghebbenden eerder in het proces betrokken hadden moeten worden. 

 

Nieuwe beoordeling locaties

Na de informatiebijeenkomst zijn alle (aangedragen) locaties (her)beoordeeld. Deze beoordeling is daarna ook meegenomen in het onderzoek van Necker van Naem. Veiligheid, bereikbaarheid, combinatie met winkels speelde hierbij onder andere een rol. Ook keek de gemeente bij de beoordeling naar de ‘afstand ten opzichte van woningen (volgens wetgeving), bereikbaarheid voor de hulpdiensten en de belangen van de marktkooplieden. Uit de analyse kwam de Nieuwstraat in Middelharnis naar voren als de beste en meest veilige locatie.  

 

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman: “Het is een ruime locatie waar we de weekmarkt op een goede en veilige manier kunnen organiseren. Ik begrijp heel goed dat het voor een deel van de inwoners teleurstellend is dat de weekmarkt uit Sommelsdijk vertrekt. Het college kijkt naar het algemeen belang en dan is dit de beste keuze. We gaan in gesprek met betrokken partijen en geïnteresseerde inwoners om te komen tot een alternatieve invulling van de weekmarkt in Sommelsdijk.”

 

Alle informatie is te vinden op de gemeentelijke website

Na de informatiebijeenkomst in november 2021 is op de gemeentelijke website een pagina aangemaakt met alle informatie over de besluitvorming: https://www.goeree-overflakkee.nl/besluitvormingsproces-verplaatsen-weekmarkt
13 juli 2022

Volkskrant: 

Opinie:

Laat Rabobank verantwoordelijkheid nemen en meebetalen aan oplossen stikstofcrisis

 

Rabobank is blijven investeren in megastallen, terwijl al lang duidelijk was dat een transitie naar duurzame landbouw nodig was. Laat de bank daarom meebetalen aan het oplossen van de stikstofcrisis, betoogt filosoof Tim Reijsoo.

https://tinyurl.com/3jsrwpvt13 juli 2022

 

Rabobank kan de stikstofcrisis in één klap oplossen


De stikstofcrisis houdt Nederland al een paar jaar in zijn greep, maar in alle beschouwingen wordt één simpele oplossing consequent genegeerd. Volgens Donald Pols, directeur van Milieudefensie, heeft de Rabobank de sleutel in handen. Hij pleit voor het kwijtschelden van agrarische leningen van boeren die omschakelen naar duurzame landbouw. Daarmee zou eindelijk de échte vervuiler gaan betalen.

https://milieudefensie.nl/actueel/rabobank-kan-de-stikstofcrisis-in-een-klap-oplossen13 juli 2022

Provinciale Staten: Overwegende dat het besluit van 29 juni 2021 een wijziging behoeft;

Gedeputeerde Staten stellen de Depositiebank stedelijke ontwikkeling Zuid-Holland in als onderdeel van de stikstofbank met als doel de verlening van natuurvergunningen of (in geval van een aanhakende natuurtoestemming) omgevingsvergunningen voor projecten in het kader van de ontwikkeling van stedelijke functies, waaronder in ieder de woningbouwopgave, mobiliteitsprojecten en overige ontwikkelingen die samenhangen met stedelijke functies, waaronder in ieder geval bedrijvigheid, te faciliteren.

lees meer op: https://tinyurl.com/bdhkhdcx


13 juli 2022
 

Trouw: Wilde natuur


over kappen van begroeiing langs rivieren

Natuurmonumenten daagt Rijkswaterstaat voor de rechter 


Natuurmonumenten bindt de strijd aan tegen de kapregels van Rijkswaterstaat voor bomen en struiken in de uiterwaarden van de grote rivieren. Die zijn veel te streng, meent Natuurmonumenten. Het is voor het eerst dat een natuurorganisatie openlijk in verzet komt tegen eisen die Rijkswaterstaat stelt aan riviernatuur.

lees verder op: https://tinyurl.com/up4y8bfd
 12 juli 2022

officiele bekendmaking: 

Subsidieregeling verplaatsing en beëindiging veehouderij Zuid-Holland

https://tinyurl.com/mrxx8wxw11 juli 2022

Tweede man Vitale Kernen stapt op
 

Willy Heintjes vertrekt per onmiddellijk


De 30 maart ingezworen Willy Heintjes stapt op!


Uit betrouwbare bron heeft het Schrijfbedrijf vernomen dat gemeenteraadslid Heintjes (VKGO) zijn raadslidmaatschap beëindigt om voor hem zeer moverende privéredenen.
11 juli 2022
 

Bijzondere geboortes op Faunapark Flakkee


Op Faunapark Flakkee zijn vuurwezels (mustela siberica), een Bobkat (lynx rufus) en loewakken (Paradoxurus hermaphroditus) geboren. Wilt u de groei van onze dieren volgen dan kan op facebook. Wilt u onze dieren bezoeken het park is geopend van woensdag tot en met zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Meer informatie kunt u vinden op de website. https://www.faunaparkflakkee.nl/
De vuurwezel is een klein roofdier uit de familie van de marterachtigen en komt voor in Oost Azië.
Op dit moment zijn er wereld wijd 15 dierentuinen waar deze dieren te zien zijn, een ervan is Faunapark Flakkee.  Heel trots is de leiding om te kunnen vertellen dat het Faunapark de eerste Nederlandse dierentuin is waar er met deze dieren gefokt is. Er zijn drie vuurwezels geboren, de geslachten zijn nog niet bekend.


De rode lynx, bekend als bobkat komt voor in Noord Amerika. Faunapark Flakkee is het enige park in de Benelux met een koppel rode lynxen. Het spreekt voor zich dat er grote blijdschap is over de geboorte van de kitten. Ook hier is het geslacht nog onbekend.


De loewak is een civet-achtige, ook wel bekend van de “kopi loewak” koffie. Het Faunapark is een van de drie dierentuinen in de Benelux waar je deze dieren kunt zien. Ook zij hebben voor nageslacht gezorgd, twee mannetjes en twee vrouwtjes. Een van de mannen zal in het najaar verhuizen naar een dierentuin in Denemarken.


Er zijn meer dieren geboren, onder andere bij de stokstaarten, prairiehonden, stekelvarkens en nog veel meer. Nieuwe bewoners op het park zijn een koppel Ocelotten, ook dit is weer een bijzondere soort.
10 juli 2022

Foodlog: 

‘Groenboerenplan’ moet toekomstperspectief bieden

Woensdagmiddag hebben zo'n 2.500 biologische-, biodynamische, agro-ecologische en kringloopboeren het 'Groenboerenplan' aangeboden aan de ministers Henk Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Terwijl de boerenprotesten nog volop aan de gang zijn en zelfs gevaarlijk verharden, wil de groep al duurzaam werkende boeren in het 10-puntenplan laten zien dat er perspectief is voor álle boeren. "Met minder stikstof en zonder kunstmest kunnen boeren een goed inkomen verdienen," zegt melkveehouder Arie van den Berg.

lees meer op: https://www.foodlog.nl/artikel/groenboerenplan-moet-toekomstperspectief-bieden/
8 juli 2022

Duidelijke steun gemeenteraad Goeree-Overflakkee voor agrarische sector


Op initiatief van de lokale CDA en VVD is in de gemeenteraad een motie ingediend om te komen tot een breed gedragen gebiedsgerichte aanpak ‘stikstof’ met realistische, haalbare en betaalbare doelen die passen bij Goeree-Overflakkee.

Na een intensieve week van onderhandelen is het de indieners Liesbeth Keijzer-Westhoeve (CDA) en Ellen Nijssen (VVD) gelukt om de gezamenlijke motie unaniem door de raad te krijgen. In de raadszaal zaten ruim 75 boeren op de publieke tribune om deze motie te ondersteunen. De raadsleden werden bij aanvang verrast met worteltjestaart gemaakt van producten van de eilandelijke boeren.

De motie pleit naast haalbare en realistische doelen op Goeree-Overflakkee onder andere ook voor een evenwichtige verdeling van de stikstofopgave, een duidelijk toekomstperspectief voor de agrarische ondernemers en ondersteuning van de sector om zelf met plannen te komen. De motie werd door alle aanwezige fracties ondersteund. Henk van Putten (CDA) heeft als wethouder Landbouw & Visserij aangegeven meteen actief met deze motie aan de slag te gaan in de richting van de provincie en sprak eerder al zijn begrip en steun uit voor de boeren van ons eiland.

Lokaal CDA: nu doen wat we kunnen doen voor leefbaarheid platteland

Voor het CDA Goeree-Overflakkee was de motie een vervolg op een eerder statement waar de eilandelijke partij aangeeft zich grote zorgen te maken over het voorgestelde stikstofbeleid van de regering. “Wij pleiten voor een gebiedsgerichte aanpak en niet voor generieke maatregelen die op de tekentafel bedacht zijn. Boeren worden te veel gezien als het probleem, maar zijn een onmisbare schakel in de oplossing. Samen optrekken in het oplossen van deze opgave en daarbij de agrarische wereld nauw betrekken. We moeten nu doen wat we kunnen doen. Deze plannen hebben niet alleen grote impact op veel boeren, ook de leefbaarheid van het platteland komt in gevaar.”

De lokale CDA’ers komen in gesprekken met provinciale en landelijke CDA-bestuurders op voor onze plattelandsgemeente en brengen regelmatig werkbezoeken aan de agrarische sector. Zeker nu de boeren zo geraakt worden door de stikstofplannen als dit wordt doorgezet. Zo is op initiatief van het lokale CDA op zaterdag 25 juni een bezoek georganiseerd bij een boerenbedrijf in Goedereede met twee provinciale statenleden en een tiental veeboeren van de kop van het eiland. De partij geeft aan dit in de komende periode door te zetten en open te staan voor uitnodigingen om in gesprek te gaan.
8 juli 2022

persbericht TOG

Dankzij initiatief nieuwe fractie Trots op Goeree-Overflakkee


Geen hondenbelasting meer op Goeree-Overflakkee 

Het indienen van een motie van de nieuwe politieke partij Trots op Goeree-Overflakkee heeft er toe geleid dat de hondenbelasting wordt afgeschaft per 01-01-2023. Tijdens de verkiezingsdebatten voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart was de hondenbelasting al een aantal keren onderwerp van gesprek, door de breed gedragen motie van de nieuwe fractie Trots op Goeree-Overflakkee wordt de wens van veel hondenliefhebbers nu werkelijkheid.
6 juli 2022

‘Heel blij met deze uitspraak’


Geen Brouwerseiland, Raad van State veegt beroep van tafel 

BROUWERSDAM - De Raad van State heeft woensdagmorgen definitief een streep gezet door Brouwerseiland: er verschijnen geen kunstmatige eilanden met huisjes in het Grevelingenmeer.


lees verder op: https://tinyurl.com/5d8rtt5z6 juli 2022

Follow the money: 

Meer verdienen met minder vee? Het kan, als de boer het wil

TIES JOOSTEN
 

De melkprijs is hoger dan ooit. Hierdoor staan melkveehouders voor een interessante keuze. Gaan ze verduurzamen en komen ze tegemoet aan de stikstofregels van de overheid? Of gaan ze voor intensivering en breiden ze nog snel uit? Grote zuivelproducenten als A-ware zetten vol in op behoud van de status quo. En dat klinkt ook door in de steeds gewelddadiger boerenprotesten.

lees verder op: https://tinyurl.com/5ed6hstw


5 juli 2022

 

Nieuw bermbeheer hoopgevend


Water Natuurlijk heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor een op biodiversiteit gericht bermbeheer door het waterschap Hollandse Delta. Het resultaat is dat nu 60 % van de bermen beter beheerd wordt. We zien de verbeteringen in de praktijk, maar er gaan ook nog dingen mis. De plantenwerkgroep van Hoekschewaards Landschap deed een eerste onderzoek en de resultaten mogen er zijn.

De meer dan 3000 kilometer aan bermen van het waterschap liggen als linten in het landschap. Door de enorme oppervlakte en de functie als ecologische verbinding kunnen ze een belangrijke rol spelen bij herstel van biodiversiteit. Een beter beheer is voldoende en dat was de inzet van Water Natuurlijk. Minder maaien, maaisel afvoeren en faseren van de uitvoering. De hoeveelheid meststoffen in de bodem vermindert en de natuur reageert vanzelf met meer bloeiende kruiden.


Om dit te bereiken stelde Water Natuurlijk vorige jaar een meldpunt “maaimisstanden” in. De ongeveer 2300 reacties uit het publiek vormden de basis voor een advies aan het waterschap. Sindsdien zijn er forse stappen gezet. 60 % van de bermen wordt vanaf dit jaar beter beheerd. Dat zien we in de praktijk. Uiteraard is tijd nodig om echt resultaten te zien, maar toch een doorkijkje.
 

Inventarisatie Hoekschewaards Landschap
Er zijn enkele bermen waar het waterschap al langer een ecologisch beheer uitvoert. Onder andere langs de Tweede Kruisweg in het oosten van de Hoeksche Waard. Een typische kleipolder waar het volgens tegenstanders van ecologisch beheer niet mogelijk zou zijn om een rijke variatie aan plantensoorten te krijgen. Immers de grond is hier van nature erg voedselrijk.

Deze pessimisten krijgen ongelijk. Een eerste inventarisatieronde van de plantenwerkgroep van Hoekschewaards Landschap leverde 64 verschillende plantensoorten op in de bermen van de Tweede Kruisweg. Aansprekende soorten als Vogelmelk, Rolklaver, Aardaker, Wilde cichorei, Heelblaadjes enzovoorts kun je er aantreffen. Het beeld is nog niet compleet. Hiervoor is nog een inventarisatieronde nodig in de nazomer en in het voorjaar. Het aantal soorten komt dus hoger te liggen. Duidelijk is al wel dat de bermen belangrijk zijn voor biodiversiteit.

Wildmaaien

Er gaan ook nog dingen mis. Water Natuurlijk kreeg meldingen over particulieren die gronden van het waterschap maaien en hiermee het nieuwe beleid doorkruisen. Gazonbeheer past niet op een ecologische berm. Medewerkers van het waterschap schatten het areaal  zogenoemd wildmaaien op 20 %. Het gaat dus om een grote oppervlakte.


Met schriftelijke vragen vroeg Water Natuurlijk om hier aandacht aan te besteden in de communicatie van het waterschap  en om via een kaart op de website duidelijk aan te geven waar welk beheer geldt. Dat laatste wordt onderzocht. Het is natuurlijk ook mogelijk om naar 100% ecologisch beheer te gaan. Dat is het streven van Water Natuurlijk en het maakt de boodschap helder en eenduidig.
5 juli 2022

 

Veertiende Havenconcert Goedereede groot succes


Het publiek van het Havenconcert beleefde een geweldige avond, afgelopen zaterdag 2 juli. In de haven van Goedereede werd een fantastisch muziekprogramma neergezet. Er werd door het publiek met volle teugen genoten van de artiesten op het drijvende ponton in de Goereese Haven. Het Havenconcert was een schitterende afsluiter van het Havenconcert Weekend 2022. De organisatie is meer dan tevreden en kan terugkijken op een schitterende editie.


Kijk naar een compilatie door Maria Evers: 
https://www.youtube.com/watch?v=V_M9nOIbnDk

Op vrijdagmorgen 1 juli werd het Havenconcert Weekend afgetrapt met het Havenconcert Junior. Ruim 300 kinderen van diverse basisscholen op het eiland woonden de interactieve voorstelling ‘Be Mozart’ bij. Ton Meijer nam, vergezeld door sopraan Marijje van Stralen, violiste Joanna Trzcionkowska, cellist Fred Edelen en Christina Edelen op klavecimbel, de kinderen mee door het leven van Wolfgang Amadeus Mozart. De muziek was hoge kwaliteit, maar dat kan ook niet anders met een ensemble dat bestaat uit professionele muzikanten, die hun sporen bij internationale gezelschappen ruimschoots verdiend hebben.


Open Podium
Nieuw was het Havenconcert Open Podium dat vrijdagmiddag begon om 17.00 uur. Goeree-Overflakkee heeft veel muzikaal talent, dat nu de kans werd geboden om op te treden op een fantastisch podium. Iedereen - geen genre uitgezonderd – was uitgenodigd zich op te geven. De aanmeldingen waren overweldigend, zodat er een zeer gevarieerd programma was: van klassiek tot pop/rock en van Alpen- tot dweilmuziek. Maar liefst dertien acts waren er op het ponton te zien. Alle acts waren de moeite waard. Vooral de variatie leek het publiek aan te spreken. Iedereen had zo zijn eigen favorieten. Voor elk genre waren er fans aanwezig. Bestuurslid van de Stichting Havenconcert en spreekstalmeester Mike van Noordennen leidde het publiek door de avond heen, daarbij bijgestaan door DJ Jorg Moerkerk, die muziek draaide tijdens de opbouwtijd van de verschillende acts. De avond vloog om. Het was zo elf uur. Het experiment, dat het Open Podium was, is volgens de organisatie meer dan geslaagd. Het was gezellig druk rond de haven.

 

Havenconcert
Het Havenconcert op zaterdagavond had een prachtig affiche. Na het voorprogramma, muziek van beiaardier Hans van Heemst op het carillon van de toren, opende presentator Patrick Polie de avond gevolgd door Koninklijke fanfare Apollo onder leiding van Alex Thyssen. Het fanfareorkest, dat een strak optreden weggaf, speelde vrolijke melodieën en sloten af met het aanstekelijke Des Lacs du Connemara, waarbij enthousiast door het publiek werd meegeklapt. De toon van de avond was met dit vlekkeloze optreden direct gezet. Wereldster harpiste Lavinia Meijer betrad als tweede artiest van de avond het ponton. Velen waren speciaal naar het concert gekomen om haar live te kunnen zien spelen. Artiesten van haar kaliber zijn doorgaans niet te vinden op kleinschalige evenementen in de regio en velen leken dat te beseffen. Het publiek rond de haven luisterde muisstil naar haar optreden. De staande ovatie na afloop zei genoeg.

 

Dansen
Na een kort changement betrad Gerard Alderliefste & Friends het podium. Alderliefste blaast al jaren Frans hitrepertoire nieuw leven in. Hij speelde bekende Franse hits. Hoewel niet iedereen tekstvast was in het frans, zong iedereen mee waar ie kon, neuriede of danste. Waar nog geen artiest in al deze edities van het Havenconcert het gelukt is een publiek zó voor zich in te nemen, deed Gerard Alderliefste dat moeiteloos met zijn ‘amies’. Met Non non rien ná changé in de toegift klonk het allerlaatste nummer van het Havenconcert 2022.

 

Reacties
Rien Slagter, voorzitter van het bestuur van de Stichting Havenconcert Goedereede was zeer verheugd na afloop. “Alles viel op zijn plek. De fantastische artiesten, de grote opkomst, het enthousiasme van het publiek en het mooie weer. Het was een schitterend gezicht; al die mensen klappend en dansend rond de haven. We hebben zoveel mooie reacties gekregen. We zullen wel flink aan de bak moeten om volgend jaar wederom zo’n mooie avond te presenteren, maar de ambitie is er. Het is bovendien nog even spannend hoe het gaat met de financiën, want de subsidie, die de gemeente Goeree-Overflakkee ons heeft verstrekt, loopt dit jaar af en subsidie is nu eenmaal essentieel voor het voortbestaan van dit evenement.”

Dank
De Stichting Havenconcert Goedereede is veel dank verschuldigd aan hoofdsponsor De Vogel Assurantiën|Fitr en de andere sponsoren 
 Paul van Hessenfonds, Stichting 't Blaeuwe Huus, Benschop & Sterling Netwerk Notarissen, De Wit Assurantiën, DS People, Goemaat Glas, Xsarus E-Development & Consulting, Bloemfontein, Eetcafé 't `Sas, FrameWave, Gemeente Goeree-Overflakkee, Hoveniersbedrijf B. Temmink, Klepperstee/Ridderstee, Nouce, Restaurant Gouden Leeuw, Stadscafé Goeree, Tanis & Akershoek Makelaardij, Tandartsenpraktijk Ten Voorde, Van Dis Assurantiën, Van Kooten architectuur, Weeda van den Berg Fysiopraktijken, Mierop Partyservice en hoimetkim.nl. Ook gaat veel dank uit naar alle donateurs en mensen, die giften hebben gedaan omdat ze het Havenconcert een warm hart toedragen.


Wie ook donateur wil worden van het Havenconcert vindt op de website www.havenconcert.nl een knop om met iDEAL een donatie te doen. Elke donatie, klein of groot, wordt enorm op prijs gesteld.
4 juli 2022

persbericht gemeente Goeree-Overflakkee: 

Het doel is om bromfietsers in elk dorp op Goeree-Overflakkee te dirigeren van het fietspad naar de rijbaan


Oude-Tonge wordt eerste dorp op Goeree-Overflakkee
waar bromfietsers op de rijbaan moeten rijden

 

Momenteel worden de werkzaamheden aan de Stationsweg in Oude-Tonge afgerond. Dit brengt een nieuwe verkeersmaatregel met zich mee. Vanaf maandag 11 juli zijn bromfietsers, maar bijvoorbeeld ook zogeheten speedpedelecs – een snelle elektrische fiets waarmee snelheden van 45 kilometer per uur behaald kunnen worden – verplicht om op die locatie op de rijbaan te rijden. Niet meer op het fietspad dus.

 


De onlangs gerenoveerde Stationsweg in Oude-Tonge (foto: PR)


Oude-Tonge is het eerste dorp op Goeree-Overflakkee waar deze maatregel gaat gelden. Om die reden wordt er extra aandacht aan geschonken. Op speciaal ontworpen, tijdelijke borden worden weggebruikers van deze nieuwe maatregel op de hoogte gebracht.

 

De maatregel verhoogt de veiligheid

Afslaande automobilisten schatten de snelheid van bromfietsers op het fietspad vaak verkeerd in of ze worden volledig over het hoofd gezien. Ook voor fietsers is het veiliger. Het snelheidsverschil tussen bromfietsers en het langzamere verkeer veroorzaakt vaak gevaarlijke situaties. Inhalen op de soms krappe fietspaden leidt dan al snel tot aanrijdingen. Bromfietsers zijn op de rijbaan voorzichtiger en beter zichtbaar voor automobilisten. En met een toegestane snelheid van 45 kilometer per uur passen bromfietsers en de eerdergenoemde speedpedelecs beter tussen het overige gemotoriseerde verkeer.

 

Fietspaden

Fietspaden binnen de bebouwde kom zijn in Oude-Tonge straks alleen voor fietsen en bromvoertuigen met een blauw kenteken (zoals snorfietsen) te gebruiken. Wanneer een bromfietser alsnog op het fietspad rijdt, riskeert hij of zij een boete van 95 euro exclusief 9 euro aan administratiekosten. Goede, duidelijke voorlichting moet dit voorkomen. Wethouder Henk van Putten van Mobiliteit vertelt dat uiteindelijk het doel is om bromfietsers in elk dorp op Goeree-Overflakkee te dirigeren van het fietspad naar de rijbaan. “Zo maken we het voor iedereen in het verkeer veiliger. Extra voorlichting en attentieborden moet deze landelijke richtlijn meer bekendheid geven. Daarna is het aan de brommer- en scooterrijders om hun verantwoordelijkheid te nemen. De politie zal hier meer op controleren.”
4 juli 2022

 

Dagelijks bestuur Waterschap door met drie heemraden

 

De Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta heeft vandaag in een extra vergadering besloten het aantal heemraden van het college van dijkgraaf en heemraden voor de resterende bestuursperiode vast te stellen op drie. 

 

De vacature voor heemraad die was ontstaan met het vertrek van Harry Wagemakers wordt niet ingevuld. De portefeuille van Wagemakers werd eerder deze week al voorlopig verdeeld onder de resterende collegeleden. Deze verdeling blijft nu definitief gehandhaafd voor de rest van de bestuursperiode tot aan de verkiezingen in 2023.


1 juli 2022

Wat was er mis met de uitbaters van de historische klipperaak de Linquinda? 


persbericht gemeente: 

Geen Expeditie Haringvliet deze zomer

 

Afgelopen week heeft nautisch dienstverlener BlueAmigo aangekondigd Expeditie Haringvliet dit jaar wegens personeelstekort niet te kunnen verzorgen. De betrokken gemeenten Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Moerdijk en Hoeksche Waard zijn hierdoor onaangenaam verrast. In tegenstelling tot eerder gemaakte afspraken vaart Expeditie Haringvliet de komende zomervakantieperiode dan ook niet. Het is niet mogelijk om op korte termijn de opdracht van BlueAmigo elders onder te brengen.

 


De klipperaak de Linquenda II, die jarenlang Expeditie Haringvliet voer voor de omliggende gemeenten. (foto: Maria Evers)

In 2021 heeft BlueAmigo zich ingeschreven voor een meerjarige verbintenis om de vaarverbinding over het Haringvliet te verzorgen. Expeditie Haringvliet is in 2016 ontstaan als activiteit van het Droomfondsenproject Haringvliet met financiële steun van de Nationale Postcode Loterij en provincie Zuid-Holland. Sinds 2018 ligt de organisatie in handen van de 4 omliggende gemeenten. BlueAmigo voldeed aan de gestelde eisen en kreeg officieel de opdracht van de gemeenten om Expeditie Haringvliet te verzorgen. Vanaf 13 juli aanstaande zou de nautisch dienstverlener bezoekers per schip van en naar Stellendam, Hellevoetsluis, Middelharnis, Tiengemeten en Willemstad brengen.

 

BlueAmigo heeft deze week echter besloten Expeditie Haringvliet niet uit te voeren dit jaar. Het is niet gelukt om ruimte te maken binnen het zomerrooster en voldoende gekwalificeerde bemanning te vinden. Dat betekent dat deze zomer er geen vaarverbindingen plaatvinden onder de vlag van Expeditie Haringvliet.  De gemeenten zijn teleurgesteld dat bezoekers dit jaar geen gebruik kunnen maken van deze unieke vaarverbinding.

 

In gesprek

Vanwege organisatorische en juridische belemmeringen is het niet mogelijk de uitvoering van Expeditie Haringvliet op korte termijn ergens anders onder te brengen. BlueAmigo heeft bij de gemeenten aangegeven vertrouwen te hebben om komend jaar genoeg gekwalificeerd personeel aan zich te kunnen binden. Expeditie Haringvliet kan daardoor in 2023 volgens de nautisch dienstverlener wel als gepland doorgaan. De samenwerkende gemeenten beraden zich op dit moment en gaan hierover in gesprek met Blue Amigo. 

1 juli 2022

AD Voorne Putten: 

Dood motoragent Arno dreunt na bij verkeerspolitie:
vier collega's uit de running


Het fatale ongeval van motoragent Arno de Korte (47), een jaar geleden, heeft diepe wonden geslagen in het verkeersteam van de Rotterdamse politie. Vier collega’s van de omgekomen agent zitten sinds het ongeluk - volgens het OM opzettelijk veroorzaakt door een vrachtwagenchauffeur - thuis met PTSS-achtige klachten. 

lees verder op: https://tinyurl.com/47hjp7ku


30 juni 2022

persbericht gemeente GO

Gemeente Goeree-Overflakkee deelt zorgen agrarische sector

Oproep tot samenwerking in de stikstofcrisis

Het stikstofbeleid van het kabinet houdt Nederland in de afgelopen week bezig. Net als in veel andere plaatsen deed dit onderwerp ook op Goeree-Overflakkee veel stof opwaaien. Met een ludieke actie tijdens de raadsvergadering van 30 juni deelden de agrariërs van Goeree-Overflakkee hun grote zorgen. Zorgen, die de gemeente met hen deelt.

 

De gemeente vindt dat er in de aanpak van de stikstofcrisis nog meer ruimte moet komen voor verdere innovatie. Daarnaast is het belangrijk om meerdere functies en diensten op de landbouwbedrijven te combineren. Maatwerk moet daarbij het uitgangspunt zijn. Daarmee sluit de gemeente zich aan bij een statement van de P10, het samenwerkingsverband van plattelandsgemeenten.

 

In gesprek blijven is van groot belang

Om het stikstofprobleem op te lossen, is het volgens de gemeente belangrijk dat alle partijen met elkaar in gesprek blijven. Daarbij moeten de agrariërs volgens de gemeente van onder op hun input kunnen geven. Alleen op die manier is de overgang naar duurzame landbouw mogelijk.

 

Ludieke actie met serieuze boodschap

Een groep agrariërs verzamelde zich donderdagavond bij het Rondeel, de plaats waar de gemeenteraad vergadert. Hun kinderen reden met hun speelgoedtractoren door de raadzaal. Ieder raadslid ontving daarbij een ‘miniatuurtractor’. De ludieke actie verliep op een goede en respectvolle manier. Een aantal vertegenwoordigers van de agrarische sector van Goeree-Overflakkee maakten gebruik van de mogelijkheid om in te spreken. Hun boodschap was serieus.

 

Zo stelde ondernemer in de agrarische sector mevrouw Hanneke de Baar bij binnenkomst van de kinderen een vraag: “Is er voor onze kinderen nog een toekomst als boer? Wij maken ons ernstige zorgen over het voortbestaan van onze bedrijven. Alle agrarische bedrijven op Goeree-Overflakkee worden geraakt door het stikstofbeleid!” De insprekers riepen de gemeente op om de agrarische sector op Goeree-Overflakkee te steunen.

 

Perspectief is nodig

Als plattelandsgemeente is een duurzame, toekomstgerichte agrarische sector voor Goeree-Overflakkee van groot belang. Wethouder Henk van Putten: “De agrarische sector was in het verleden én is in de huidige tijd ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van Goeree-Overflakkee. Op het gebied van de economie en de leefbaarheid. De agrariërs op Goeree-Overflakkee staan bekend om hun duurzame innovatie. Ik vind dat we met elkaar juist verder in moeten zetten op deze innovatie. Ook vanavond bleek dat onze agrariërs perspectief nodig hebben en daarom roepen wij alle betrokken partijen dringend op om hierover met elkaar in gesprek te gaan.”30 juni 2022

Zes weken crisisnoodopvang op Goeree-Overflakkee

 

Gemeente Goeree-Overflakkee vangt vanwege de schrijnende situatie bij het aanmeldcentrum Ter Apel vanaf ongeveer 16 juli 150 asielzoekers op. De crisisnoodopvang voor maximaal zes weken vindt plaats op riviercruiseschip Alemannia bij het Havenhoofd van Middelharnis.

 

De boot meert aan op de zogenoemde pianosteiger, bij de palmboom op de kop van het gebied. Dat is niet bij de steiger waar afgelopen winter al 75 asielzoekers op een schip werden opgevangen. Daardoor blijft het parkeerterrein intact. Ook het strand blijft gewoon toegankelijk voor inwoners en recreanten.

 

Voorwaarden

De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond is samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verantwoordelijk voor de opvang. De gemeente heeft na de goed verlopen eerdere opvang een aantal voorwaarden gesteld:

-           Maximaal 150 mensen; 

-           Voor een periode van maximaal zes weken; 

-           Op het schip én op de wal is dag en nacht beveiliging aanwezig;

-           Het terrein van de crisisnoodopvang wordt afgeschermd. De vluchtelingen krijgen duidelijke regels mee, bijvoorbeeld niet op het strand, Park Nieuw-Zeeland en het bedrijventerrein.

 

Aandacht voor veiligheid

Het is nog niet duidelijk welke groep onderdak vindt op het cruiseschip. De zomervakantie is geen ideale periode voor opvang, zo erkent ook het gemeentebestuur. Daarom zijn er strikte voorwaarden vooraf gesteld en is er veel aandacht voor de veiligheid in het gebied. Met de opvang helpt de gemeente om de druk op het aanmeldcentrum te verlichten. “We nemen onze verantwoordelijkheid en maken goede afspraken om dit zo goed mogelijk te laten verlopen”, beaamt burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. “Het voordeel is dat we ervaring hebben opgedaan met de goed verlopen eerdere asielopvang. En met die kennis gaan we dit proces in.”

 

Gisteravond is een afvaardiging van de direct-omwonenden ingelicht in een persoonlijk gesprek. Daarna is er gelijk bij en rond Park Nieuw Zeeland een brief bezorgd. Voor de direct-omwonenden is er op maandag 11 juli een informatiebijeenkomst bij Webego.

 

De gemeente heeft de pagina www.goeree-overflakkee.nl/crisisnoodopvang ingericht met meer informatie over de opvang.
30 juni 2022

AD Voorne Putten: 

De winnaar van de verkiezingen op Flakkee was tegen de zondagsrust,
maar vindt het nu wel oké


Vitale Kernen Goeree-Overflakkee was dé winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen op Goeree-Overflakkee. De lokale partij voerde campagne tegen de zondagsrust, die werd gekoesterd door de SGP. Die had het tot nu toe altijd voor het zeggen op het eiland. Toch verandert er niets.

lees verder op: https://tinyurl.com/558drea3


30 juni 2022

Wij vragen ons af wat een verkiezingsbelofte nog waard is: valse start nieuwe gemeenteraad. 
Meerheid gemeenteraad onbetrouwbaar!

 

Gemeenteraad geen bedenkingen Ouddorp Bad


Ingezonden Ouddorpse Kust: 

Helaas heeft de gemeenteraad (18 van de 31 raadsleden) ingestemd met een verklaring van geen bedenkingen t.b.v. Ouddorp Bad. Een hotel en 40 luxe villa's en appartementen waar zowel permanent als recreatief mag worden gewoond aan de Ouddorpse Kust.

 

CDA, TOG en GJZ hebben unaniem tegengestemd. Door VKGO, VVD, PvdA, CU, D66 en de meerderheid van de SGP-fractie werd het plan van Estate Invest ondanks de grote maatschappelijke weerstand toch aangenomen.

 

Tegen vaststaand beleid en eerdere beloftes van de partijen in.

 

Vitale Kernen Goeree-Overflakkee: Tegen verdere bebouwing aan de kust, en dus tegen de uitbreiding van Ouddorp Bad deelgebied Oost.

SGP Goeree-Overflakkee: Geen verdere uitbreiding recreatie in Ouddorp. De woonfunctie en de recreatieve functie niet met elkaar vermengen.

VVD Goeree-Overflakkee: Ouddorp Bad mag geen woonwijk worden.

PvdA Goeree-Overflakkee: Landschap moet open blijven en geen verdere uitbreiding recreatiewoningen op de kop van ons eiland. Niet bouwen aan kust en duin.

ChristenUnie Goeree-Overflakkee: Voor recreatiewoningen op de Kop van Goeree mag geen extra landbouwgrond worden onttrokken.

D66 Goeree-Overflakkee: Tegen Ouddorp Bad. Toerisme moet in balans zijn met natuur, rust, ruimte en cultuur. De openheid en de natuurlijke overgang naar de duinen wegen voor ons zwaar.